Návrh na úpravu stanov ČPCHS

 

§ 1  Česká pediatricko chirurgická společnost (dále jen společnost) pracuje v rámci České lékařské společnosti JEP se sídlem v Praze. U názvu společnosti lze  použít zkratku ČPCHS. S ohledem na mezinárodní kontakty ve styku se zahraničím se nazývá Czech Association of Pediatric Surgeons ( se zkratkou CZAPS).

§ 2 Poslání  společnosti2.1 Posláním ČPCHS je rozvoj pediatrické chirurgie na úseku preventivně léčebné péče, vzdělávání a výzkumu v  oboru pediatrické chirurgie.
2.2 ČPCHS dbá na adekvátní postgraduální výuku, podporuje další vzdělávání specialistů v oboru dětské chirurgie a jiných příbuzných oborech.
2.3 ČPCHS sleduje úroveň pediatrické chirurgie v České republice. Doporučuje opatření v  organizaci pediatricko chirurgické péče v ČR jak na samostatných pracovištích pediatricko chirurgických, schopných zabezpečit personálně, technickým a materiálním vybavením kontinuální pediatricko chirurgickou preventivně léčebnou péči, ale také na pracovištích, kde se dětská chirurgie zatím provozuje v rámci všeobecné chirurgie.
2.4 ČPCHS hájí zájmy dětí s pediatricko-chirurgickými nemocemi
2.5 ČPCHS  hájí zájmy pediatrických chirurgů v jejich preventivně léčebné činnosti ve spolupráci s Lékařskou komorou.
2.6 ČPCHS rozvíjí spolupráci se styčnými obory.
2.7 ČPCHS podporuje odborné kontakty se zahraničními pediatrickými chirurgy a jejich společnostmi.

§ 3 Členství
3.1 Členem ČPCHS se může stát každý lékař z České republiky..
3.2 Za člena ČPCHS může být přijat i zahraniční dětský chirurg. Může být přijat do orgánů společnosti s hlasem poradním, nikoli s právem volit a  být volen.
3.4 Čestným členem ČPCHS se může stát domácí i zahraniční dětský chirurg, který významnou měrou přispěl k rozvoji dětské chirurgie nebo přispěl k rozvoji vzájemných vztahů.
3.5 Čestný člen neplatí členské příspěvky a není volen do orgánů společnosti.
3.6 Čestná funkce
Na  základě dřívějšího dlouhodobého výkonu funkce v ČPCHS může být takováto osoba pověřena výkonem  čestné funkce v ČPCHS.

§ 4 Orgány  společnosti
ČPCHS se člení do následujících orgánů:
shromáždění členů
výbor společnosti
revizní komise

§ 5 Shromáždění členů 
5.1 Shromáždění členů je nejvyšším orgánem organizační složky, tvoří jej všichni členové ČPCHS.
5.2 Shromáždění členů je svoláno zpravidla jednou ročně, nejméně jednou za čtyři roky.
5.3  Shromáždění členů musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/3 členů nebo revizní komise a to  do 3 měsíců ode dne doručení žádosti..
5.4 Termín a místo konání shromáždění členů musí zveřejnit výbor společnosti nejpozději 15 dnů před jeho konáním.
5.5 Shromáždění členů má zejména tato oprávnění:
a) schvalovat, měnit a rušit předpisy organizační složky,
b) schvalovat rozhodnutí výboru o rozdělení, sloučení, příp. o dalším vnitřním členění organizační složky a vytváření jejích nižších organizačních jednotek,
c) schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní komise a základní směry činnosti organizační složky,
d) rozhodovat o těch záležitostech organizační složky, které si k rozhodnutí vyhradí.
5.6 V naléhavých případech z rozhodnutí výboru může být shromáždění členů vyzváno k vyjádření stanoviska formou poštovního hlasování. Anketní lístky jsou rozesílány pouze členům s právem volebním.

§ 6 Výbor ČPCHS
6.1 Výbor ČPCHS je devítičlenný, ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře, pokladníka, případně další funkcionáře.
6.2 Členové výboru jsou zvoleni na základě korespondenční volby v pořadí od nejvyššího počtu získaných hlasů.
6.3 Funkční období členů výboru je čtyřleté, předseda může být zvolen maximálně na dvě po sobě jdoucí čtyřletá období.
6.4 Výbor se schází každé 2 - 3 měsíce, svolává jej předseda ČPCHS. Nebyl –li termín jednání  určen na předchozím zasedání je  oznámení o termínu zasedání  členům výboru zasláno alespoň 4 týdny předem Program jednání je schvalován v úvodu schůze výboru.
6.5 Výbor řídí veškerou činnost společnosti, rozhodnutí přijímá na základě hlasování V případě rovnosti hlasů rozhoduje  hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti  hlas jeho zástupce. 
6.6 Výbor 1x ročně přijímá zprávu pokladníka o finančním stavu ČPCHS.
6.7  Předseda řídí chod společnosti, vyhlašuje pravidla a plán její práce, přináší návrhy na celostátní sjezdy a sleduje činnost ostatních členů výboru
V naléhavých případech, které nesnesou odklad, může předseda činit rozhodnutí, spadající do kompetence výboru, po osobním, telefonickém nebo elektronickém projednání s členy výboru. O těchto rozhodnutích informuje neprodleně ostatní členy výboru.
V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru ČPCHS.

6.8 Místopředseda úzce spolupracuje se stávajícím předsedou a za jeho nepřítomnosti jej zastupuje při zasedání výboru nebo všeobecného shromáždění.

6.9 Vědecký sekretář vede veškerou agendu společnosti, vypracovává zápisy a zprávy ze zasedání orgánů společnosti, zajišťuje kontakt s  jinými, i nelékařskými, organizacemi a jednotlivci, udržuje kontakt mezi ČPCHS a ČLS JEP.
6.10 Pokladník spravuje finanční záležitosti společnosti. Sleduje finanční příjmy z členských příspěvků případně z  jiných zdrojů, vede o tom záznamy a jedenkrát ročně předkládá výboru zprávu finančním hospodaření ke schválení. Při čerpání z finančních rezerv ČPCHS se řídí platnými předpisy Stanov ČLS.


§ 7 Revizní komise
7.1 Revizní komise je kontrolním orgánem organizační složky
7.2 Revizní komise má 3 členy, ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost.
7.3 Revizní komise kontroluje činnost členů a orgánů organizační složky, nejméně 1 x ročně vypracovává revizní zprávu. Má právo dle svého uvážení účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání orgánů organizační složky, pozastavovat rozhodnutí výboru organizační složky, pokud je v rozporu se zákony, s předpisy ČLS JEP nebo příslušné organizační složky a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné.
7.4 Revizní komise je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů organizační složky podle § 5 odst. 3 Stanov.

§ 8 Vnitřní členění společnosti - odborné sekce
8.1 Odborné  sekce  ustanovuje a rozpouští podle potřeby  výbor ČPCHS., který zároveň jmenuje  vedoucí odborných   sekcí
8.2 Činnost odborných sekcí  je průběžně hodnocena výborem ČPCHS

§ 9 Jednání orgánů ČPCHS se řídí jednacím řádem ČLS JEP

§ 10 Odborné sjezdy a konference
10.1 ČPCHS pořádá každý rok výroční domácí sjezd dětské chirurgie, ten může být i s mezinárodní účastí.


§ 11 Členské příspěvky
11.1 Výši  členských příspěvků navrhuje výbor společnosti  a   shvaluje  shromáždění členů.

§ 12 Zánik společnosti.
12.1 Zánik společnosti se řídí § 23 Stanov ČLS JEP z roku 2003 a v dalších platných zněních


Připravil a zpracoval: Jiří Šnajdauf, Richard Škába, Martin Prchlík
V Praze, 20.4.2005