Dětská chirurgie v Lancetu

Přežití dítěte, které se narodilo s vrozenou vadou, závisí podle vědců ze 74 zemí na tom, kde se narodíte.

Studie publikovaná v The Lancet zkoumala riziko úmrtí u téměř 4 000 dětí narozených s vrozenými vadami ve 264 nemocnicích po celém světě. Bylo zjištěno, že děti narozené s vrozenými vadami postihujícími střevní trakt mají riziko úmrtí dvě z pěti v zemích s nízkými příjmy ve srovnání s jedním z pěti v zemi se středním příjmem a jedním z dvaceti v zemi s vysokými příjmy.

Gastroschíza, vrozená vada, kdy se dítě narodí s protruzí střevních kliček přes pupek, má největší rozdíl v úmrtnosti, přičemž 90% dětí zemře v zemích s nízkými příjmy ve srovnání s 1% v zemích s vysokými příjmy. V zemích s vysokými příjmy bude většina těchto dětí schopna prožít plnohodnotný život bez zdravotního postižení.

Hlavní řešitelka studie, Dr. Naomi Wright, se poslední čtyři roky věnovala studiu těchto rozdílů. Řekla: „Zeměpisná poloha by neměla určovat výsledky přežití u dětí, které mají chirurgicky řešitelnou vrozenou vadu. Cíl udržitelného rozvoje „ukončit úmrtí, kterým lze předcházet u novorozenců a dětí do 5 let do roku 2030“, je nedosažitelný bez naléhavých opatření ke zlepšení chirurgické péče o děti v zemích s nízkými a středními příjmy. “

Tým vědců zdůrazňuje potřebu zaměřit se na zlepšení chirurgické péče o novorozence v zemích s nízkými a středními příjmy na celém světě. I když došlo v posledních 25 letech k velkému úspěchu při snižování počtu úmrtí u dětí do 5 let prevencí a léčením infekčních nemocí, nenastalo žádné zlepšení v chirurgické péči o kojence a děti a skutečně podíl úmrtí souvisejících s chirurgickými chorobami stále stoupá.

Vrozené vady jsou nyní celosvětově pátou nejčastější příčinou úmrtí u dětí do 5 let, přičemž většina úmrtí nastává v novorozeneckém období. Vrozené vady postihující střevní trakt mají obzvláště vysokou úmrtnost v zemích s nízkými a středními příjmy, protože mnohé nejsou kompatibilní s životem bez urgentní chirurgické péče po narození.

V zemích s vysokými příjmy podstoupí většina žen prenatální ultrazvukové vyšetření k vyloučení vrozených vad. Pokud je vada objevena, je ženě doporučeno rodit v nemocnici s dětskou chirurgickou péčí, aby se dítě mohlo ošetřit ihned po narození. V zemích s nízkými a středními příjmy přicházejí děti s těmito onemocněními do dětského chirurgického centra často pozdě a ve špatném klinickém stavu. Studie ukazuje, že děti, které jsou do dětského chirurgického centra přijímány v septickém stavu mají vyšší úmrtnost.

Studie také zdůrazňuje důležitost perioperační péče (pozornost byla věnována před i pooperační péči) v dětském chirurgickém centru. Děti léčené v nemocnicích bez možnosti umělé plicní ventilace a intravenózní výživy měly vyšší riziko úmrtí. Operace bez kvalifikované anestetické podpory a kontrolního seznamu chirurgické bezpečnosti v době operace byla spojena s vyšší pravděpodobností úmrtí.

Tým vědců zjistil, že zlepšení přežití dětských pacientů s vrozenou vadou v zemích s nízkými a středními příjmy zahrnuje tři klíčové prvky:

1) zlepšení prenatální diagnostiky a porod v nemocnici s dětskou chirurgickou péčí,

2) zlepšení chirurgické péče o děti narozené v okresních nemocnicích s bezpečným a rychlým přesunem do dětského chirurgického centra,

3) zlepšená perioperační péče o kojence v dětském chirurgickém centru.

Uznávají, že to vyžaduje silnou týmovou práci a plánování mezi gynekologickými a porodnickými týmy, novorozeneckými a pediatrickými týmy a dětskými chirurgickými týmy v dětském chirurgickém centru, spolu s osvětou a dobrou komunikací s doporučujícími nemocnicemi.

Vědci požadují, aby spolu s místními iniciativami byla chirurgická péče o novorozence a děti integrována do národní a mezinárodní politiky v oblasti zdraví dětí a neměla by již dále být opomíjena v rámci globálního zdraví dětí.

Na studii se v ČR podílela dominantně Klinika dětské chirurgie FN Motol a dále Oddělení dětské chirurgie FN Hradce králové a Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno.

Originální verze Press release je ke stažení zde.

Přímý odkaz na publikaci je zde: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00767-4/fulltext