Konečně oficiální uznání praxe

Automatické uznání odborné praxe dle vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Dlouho očekávaná vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů nabyla účinnosti dne 15. října. Vyhlášku č. 397/2020 Sb. naleznete na webu České lékařské komory (www.lkcr.cz) v sekci Knihovna zdravotnické legislativy, oddíl Způsobilost k výkonu povolání. Dle přechodných ustanovení této vyhlášky nemusejí lékaři, kteří byli po 1. 7. 2017 zařazeni do specializačního vzdělávání, žádat o uznání odborné praxe na pracovištích, jež neměla tzv. novou akreditaci dle novely zákona č. 95/2004 Sb. Podmínkou je, že pracoviště, kde vykonávali praxi, ke 30. červnu 2017 mělo přiznánu akreditaci dle dosavadního znění zákona a současně do 15. října 2020 pracoviště požádalo o udělení akreditace dle vyhlášky č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Pokud pracovišti byla žádost o akreditaci zamítnuta, považuje se za akreditované do dne nabytí právní moci zamítavého stanoviska.

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

 

Publikováno v Tempus Medicorum