Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 26.3.2008 v 18:00 ve Vrátné

Přítomni: Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, MUDr. Michal Rygl, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc

Omluveni: prim. MUDr. Petr Polák,

Nepřítomen:

Za revizní komisi: prim. MUDr. K. Harvánek

1. Schválení programu schůze:

 

návrh programu schůze byl schválen všemi členy.

2. Kontrola zápisu z minulé schůze a stavu úkolů :

 

- oznámit certifikáty jednotlivým nemocnicím (M. Prchlík),

- zjistit zda zaplaceno za 2007 EUMS, zaplatit (J. Preis)

2. Předseda společnosti prof. R. Škába referuje o:

 

- výzvě OS ČLS JEP ke spolupráci se SÚKL, kontaktní osoba M. Prchlík, M. Rygl – odeslat odpověď (M. Prchlík)

- zprávě z jednání s ředitelem VZP s chirurgickými obory o úpravě především skutečných provozních nákladů v operačních kódech, zvýšení bude možné, ale za podmínky stratifikace sálů,

- možnosti elektronického vedení voleb do výborů OS, výbor ČPCHS vzal na vědomí,

- vysvětlující odpovědi prof. Hájka k článku o prof. Tošovském ( 95 let ) v Rozhledech v chirurgii,

- odeslané odpovědi výboru společnosti primáři chirurgického oddělení nemocnice v Karlových Varech (Stanislav Kubín) ohledně elektivních operací dětí. MUDr. J. Souček, primář dětského oddělení karlovarské nemocnice navrhuje společné jednání zástupců kraje, nemocnice a výboru společnosti. Výbor ČPCHS schůzku akceptuje (R. Škába),

- možnosti návrhu prací na ceny ČLS JEP – dodat do května (předběžně Motol 3 práce, Krč 1 práce),

3. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje o:

 

- předávání peněz z nadačního fondu Kolečko ve společné akci s Reiffeisen Bank 6.4.2008,

- využití evropských strukturálních fondů pro traumatologickou péči, zpracováno modelové centrum, předáno na MZd v minimálně modifikované podobě (bez MRI a neinvestičních prostředků),

- odeslání dopisu z MZd ředitelů nemocnic s CDT s doporučením o podporu CDT,

- o národním registru dětských úrazů, na počátku roku 2008 bylo každé pracoviště CDT vybaveno 2 počítači k on-line zařazování polytraumat, v roce 2009 by se již měly registrovat všechny úrazy,

- statistice CDT za rok 2007, zatím neobdržel výsledky z žádného pracoviště.

4. Různé:

 

- J. Šnajdauf referuje o dopisu HAPS o pořádání mezinárodního kongresu v IX/2008,

- nutno se rozhodnout o pořádání mezinárodního kongresu ČPCHS bude rozhodnuto v květnu 2008,

- o pořádání kongresu DCH v roce 2009 by se mělo rozhodnout mezi následujícími pracovišti: Plzeň, Č. Budějovice, Hradec Králové,

- M. Prchlík informoval o vydání knihy “Intenzivní péče v pediatrii“.

- oddělení členské evidence ČLS-JEP zaslalo oznámení o změně adresy MUDr. M. Fialové.

 

5. Kongresy:

 

 

- EUPSA, Istanbul, 18.-21.6.2007,

- 2. česko-slovenký kongres intenzivní medicíny, Plzeň, 4.-6.6.2008

- 8. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Jihlava, 25.-27.9.2008

6. Plán schůzí výboru ČPCHS:

28.5.2008 – Ostrov u Tisé, schůze výboru a společné jednání s vedoucími pracovišť DCH v ČR.

12.9. 2008 - Olomouc,

prosinec – Praha Motol spolu s atestacemi.

prosinec – Praha Motol spolu s atestacemi.

prosinec – Praha Motol spolu s atestacemi.

 

Příští schůze výboru bude v Ostrově u Tisé, 28.5. 2008 ( středa!) od 10:00. Od 12:00 následuje pravidelné společné setkání s primáři a ordináři .

 

 

 

 

 

V Praze, 8.4. 2008, Martin Prchlík.