Zápis ze schůze výboru ČPCHS konané dne 5. 11. 1999 v Hradci Králové

Přítomni:
Prof.MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., Doc.MUDr. František Tecl, CSc., Doc.MUDr. Petr Havránek, CSc., MUDr. Tomáš Malý, prim.MUDr. Petr Polák, MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc., prim.MUDr. Miroslava Králová


Omluveni:
Doc.MUDr. Richard Škába, CSc., MUDr. Martin Prchlík

Hostem zasedání:
Doc.MUDr. Karel Havlíček, CSc.


1. Kontrola zápisu z minulého zasedání (prof. Šnajdauf )

2. MUDr. Koudelka vypracoval „Odbornost dětského chirurga v soukromé praxi.“ Vypracovaný dokument odeslán dle pokynů.

3. Odpověď na inzerát MUDr. Povolného v novinách Prahy 4 o ambulantně prováděných operacích. Výbor doporučuje provádět tyto výkony pouze při lůžkových zařízeních dětské chirurgie. Odpověď zařídí prof. Šnajdauf.

4. Prof. Šnajdauf vypracoval dopis pro EU o postgraduální výchově dětských chirurgů v naší republice.

5. Seznámení s dopisem MUDr. Špírka z MZ o jednodenní péči. Jednodenní péče má návaznost na lůžková zařízení. Tuto péči mohou provozovat pouze ta lůžková zařízení, která prošla výběrovým řízením. Upřesněny výkony jednodenní hospitalizace ( prof. Šnajdauf ).

6. Definice akutní a neodkladné péče vypracovaná ČLK. Výbor se dohodl ponechat tuto definici tak, jak ji formuluje ČLK.

7. Garance školících akcí v rámci ČLK. Tuto garanci musí dát výbor naší společnosti.

8. Publikace v časopise „Trendy v medicíně.“ Podmínky pro publikaci budou uvedeny na internetu. Za odbornou úroveň článku zodpovídá vedoucí pracoviště, ze kterého článek pochází.

9. Koncepce oboru dětské chirurgie byla předána jednotlivým členům výboru, připomínky odeslat prof. Šnajdaufovi do 30. 11. 1999.

10. Číslo faxu ČPCHS na sekretariát Kliniky dětské chirurgie v Praze – Motole: 02/24432420.

11. Dětská traumatologie ( Doc. Havránek  uvádí ):
a)16. – 17. 9. 1999 byla schůze sekce dětské traumatologie ČPCHS ve Sněžném u Dobrušky.

b)V první linii byla schválena dětská traumatologická centra: Klinika dětské chirurgie Praha – Motol, Klinika dětské chirurgie a  traumatologie v Brně, Oddělení dětské chirurgie v.Ostravě. V jednání je schválení dětského traumatologického centra v Hradci Králové a v Ústí nad Labem.

c)Je vypracovaný audit dětské traumatologie. Připomínky od jednotlivých členů odeslat výboru do konce listopadu 1999.

d)Každé samostatné centrum dětské traumatologie si vypracuje provozní řád.

e)Bude třeba dopracovat dětské traumatologické standardy ( zodpovídá Doc. Havránek ).

f)Doc. Havránek předal členům výboru návrh na statistické zpracování úrazů u dětí. Připomínky odeslat do konce listopadu 99 doc. Havránkovi.

g)Organizace léčby popálených dětí by měla být dojednána na schůzce zástupce Centra pro léčení popálených, doc. Havránka a prof. Šnajdaufa.

h)Klasifikaci skeletálních poranění u dětí provedl MUDr. Štůj. Výbor ho pověřuje a zároveň prosí, aby provedl klasifikaci a standardy poranění orgánů dutiny hrudní a dutiny břišní u dětí.

i)Odborné požadavky doškolování v traumatologii, zejména pak na  funkci vedoucího dětského traumatologického centra projedná výbor na  příští schůzi.

12. Doc. Havlíček – host zasedání výboru ČPCHS.
a)Výbor české chirurgické společnosti provedl anketu pro 160 oddělení všeobecné chirurgie v České republice o ošetřování dětí. Z této akce se vrátilo 112 odpovědí, ze kterých je patrné že velkou část dětí ošetřují chirurgická pracoviště pro dospělé.

b)Doc. Havlíček informoval o traumatologických dnech, které se budou konat 18. a 19. 5. 2000 v Pardubicích. Nosné přednášky z hrudní a břišní chirurgie u dětí budou prodiskutovány na příští výborové schůzi.

13. Doc. Tecl informuje o poskytování intenzivní péče v jednotlivých oborech.Navrhuje, aby nižší a vyšší stupeň intenzivní péče byl nadále poskytován jednotlivými medicínskými obory, nikoli anesteziologicko-resuscitačními odděleními. Pod ARO ponechat pouze resuscitační péči.

14. MUDr. Králová informovala o Bedrnově dnu, který se bude konat poslední týden v roce 2000 v Hradci Králové. Pokud by jednou ze sekcí Bedrnova dne byla dětská chirurgie, pak organizaci zajistí oddělení dětské chirurgie v Hradci Králové. Výbor ČPCHS se nebude podílet na  organizaci této akce.

15. Dne 23. 3. 2000 uspořádá Oddělení dětské chirurgie a Urologická klinika FN v Hradci Králové slavnostní shromáždění k 80. narozeninám pana prof. MUDr. H. Stefana, CSc.

16. Původně plánovaná příští schůze výboru 21. 1. 2000 byla zrušena a  další termín výborové schůze je 3. 3. 2000 na Klinice dětské chirurgie a  traumatologie v Brně ( začátek v 10.00 hod. ).