Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 21.9.2001 v 10.00 hodin na oddělení dětské chirurgie v Ústí nad Labem

Přítomni:
Prof. MUDr.J. Šnajdauf, DrSc., doc. MUDr. P.Havránek,Csc., prim.MUDr.M.Králová,  Ph.D., MUDr.M.Prchlík, MUDr.P.Polák, doc.MUDr.R.Škába,CSc., MUDr. Malý,
MUDr. Koudelka
Hosté : doc. MUDr. Gál, Ph.D.
Omluven : doc.MUDr.F.Tecl, CSc.
 
 
1. 1.      Kontrola zápisu  :
· ·        Navrhována paušální platba za propůjčení hlavičky ČPCHS pro odborné akce.
 
2. 2.      Prof. Šnajdauf referuje o :
· ·        dopisu vědeckému sekretáři VR ČLK, MUDr. Klimovičové ohledně postgraduální výchovy v dětské urologii;
· ·        dopisu prof. Blahoše z ČLS – ohledně propagace tzv. prezidiálních časopisů ČLS Časopisu lékařů českých a časopisu Praktický lékař a  pozornosti k odborným časopisům RCH a Čs. Pediatrie;
· ·        dopisu MUDr. Klimovičové – návrh na rekvalifikaci praktických lékařů;
· ·        dopisu z UZIS (statistika) – ad MUDr. Prchlík;
· ·        deklaraci dětské chirurgie z BAPSu;
· ·        platbě EUPSA – poplatek 30 Euro – bude zaplaceno – vyřídí MUDr.Králová;
· ·        potvrzení záštity paní D.Havlové nad naším kongresem v roce 2002;
· ·        propůjčení Míčovny Pražského Hradu na otvírac  ceremoniál kongresu;
· ·        semináři „OKO“ (oborová kontaktní organizace) pro spolupráci s EU 15.10.2001. Zúčastní se (Prchlík, Havránek);
· ·        dopisu prof. Holschneidera z UEMS o „Training of Pediatric Surgery“ v zemích EU.
 
 
3. 3.      Doc. Havránek  referuje o :
· ·        pozitivním reversu v DCH viz příloha 3x. Návrh odeslán též zadavateli návrhu – ČLK;
· ·        schůzi traumatol.sekce v Lysečinách v Krkonoších dne 12. – 14.9.2001. Zájem Plzně a Českých Budějovic o statut CDT. ČPCHS žádost Plzně a  Českých Budějovic podpoří;
· ·        dotaci z Ostrovů života, která bude v první fázi dělena na základě žádostí 6 CDT v rozsahu do1 mil. pouze na kompletní přístroje nebo nástroje;
 
 
- 2 -
 
· ·        návrhu pořádat
jednou za 2  roky pracovní den (dni) skeletální traumatologie a
jednou za rok seminář vedoucích lékařů traumacenter;
· ·        statistice z CDT za rok 2000, kter  by měla být k dispozici v prvním pololetí 2002.
 
 
 
4. Noví členové ČPCHS
 
MUDr. Kříž Jan, MUDr. Kučera Alexandr, doc.MUDr. Trč Tomáš, CSc., MUDr. Havlas Vojtěch, MUDr. Rybka Daniel.
Návrh na zvýšení příspěvků – bude rozhodnuto o zvýšení příspěvků.
 
 
5. Kongres Praha 2002
- -         prof. Höllwarth potvrdil účast
- -         prof. Fékété se omluvila
 
Další návrhy na Kafkovu medaili :
- -         doc. Tecl – návrh vypracuje doc. Gál
- -         prof. Pintér  - dopis bude odeslán  (prof.Šnajdauf, doc. Škába)
 
 
 
6. R ů z n
 
ČPCHS garantuje v roce 2002 :
- -         Ostravské traumatologické dny – paušál za hlavičku  ČPCHS nebude vyžadován
- -         Bedrnovy dny v Hradci  Králové – paušál za hlavičku ČPCHS 3000,- K
 
- -         Doc. Gál informuje, že jeho pracoviště má nový název:  Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie. Doc. Gál je pověřen vedením tohoto pracoviště na příštích
5 let.
 
- -         Od 1.1.2002 se otevírá oddělení one-day surgery v rozsahu 7 lůžek na KDCHOT Brno.
 
 
 
Příští schůze výboru  7. prosince 2001 v 10.00 hodin -  Hradec Králov
                                               8. února 2002 - Praha
 
 

V Praze dne 23.10.2001

Zapsal: doc.MUDr.R.Škába, CSc.