Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 5.12. 2002 v 10.00 hodin Klinika dětské chirurgie FN Motol

Přítomni:  prof. MUDr.J. Šnajdauf, DrSc.,  prof.MUDr. P.Havránek,CSc.,
      MUDr. Koudelka,CSc., prim.MUDr.M.Králová, Ph.D.,  MUDr.M.Prchlík,
      doc.MUDr.R.Škába,CSc.
Omluven: prim. MUDr. Polák,  MUDr. Richter, MUDr. Malý
 
1. Kontrola zápisu – bez připomínek
 
2. Prof.Šnajdauf referuje o:
 
· dopisu výkonnému sekretáři VR ČLK Dr.Klimovičové o připomínkách ze strany  dětské chirurgie k dispenzární péči;
· žádosti na ČLS JEP o zaplacení členských poplatků v EUPSA a WOFAPS. ČLS již poplatky uhradila;
· dopisu MUDr. Cabrnocha o návrhu zákona o nemocniční péči ohledně zařazení dětské chirurgie mezi základní specializace;
· dopisu prof.Hájka, místopředsedy ČLS, ohledně informace o využití části členských příspěvků určených pro ústředí ČLS;
· dopisu z ČLK ohledně ÚPS ve specializaci dětské chirurgie;
· vyúčtování nákupů (termín do 10.1.2003)
· dopisu prof. Höllwartha ohledně individuálního členství v EUPSA. Další informace bude v průběhu evropského kongresu v Tours.
 
3. Traumatologická sekce – prof. Havránek referuje o:
- pracovním setkání 23. – 25.10.2002 – Keply na Šumavě;
ustavena pracovní skupina vedoucích lékařů DTC; jednalo se o statistice z DTC za     
  rok 2001. Data nedodala centra Brno a Ústí nad Labem. Předpis o statistice pro DTC  
  je vypracován a rozdán. Do konce února 2003 bude uzávěrka statistiky DTC za rok     
  2002. DTC Č. Budějovice a Plzeň – prozatímní personální obsazení;
- budou vypracovány provozní řády DTC do konce května 2003;
- zasílání obrazové dokumentace při elektronických konziliích;
   - bude zřízena www-dětská traumatologie.cz
 
Plánovaná akce sekce – Jemniště 14.-15.5.2003 – bude všeobecné téma „dětské zlomeniny“.
 
Prof. Havránek napíše děkovný dopis ředitelce Ostrovů života.
Příští pracovní setkání sekce  bude v září 2003.
 
4. Sekce miniinvazivní chirurgie a urologie
· její náplň i existence bude diskutována příštím výborem.
 
5. Prof. Gál  referuje o přípravě 49. celostátního sjezdu 4. – 6.6.2003 v  Luhačovicích. Abstrakta v elektronické formě. Téma „Dětská chirurgie v  celém rozsahu včetně urologie“.
Výbor – schůze 4.6.2003 v 17.00 hodin.
Plenární schůze 5.6.2003 v 17.30 hodin.
 
6. Volby -  referuje MUDr.Koudelka,CSc. Nebude průměrné zastoupení oblastí. Volby budou korespondenční.
 
7. Různé – diskuze o vytvoření auditů jednotlivých pracovišť dětské chirurgie jako podklad pro statistiku z celé ČPCHS. První statistika bude na  schůzi v únoru.
 
8. 8.      Příští schůze výboru bude dne 6.2.2003 (čtvrtek) v 17.00 hodin
v Hradci Králové.
 
Pozvánky zajistí prim. MUDr.M.Králová, Ph.D. a MUDr.Koudelka,CSc.
 
 
 


 
 
Veselé  Vánoce  a  p. f.  2003.
 
 
 
.
 
 
V Praze dne 26.2.2003
Zapsal: doc.MUDr.R.Škába,CSc.