Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 21. června 2002 v 10.00 hodin na Oddělení dětské chirurgie FN Hradec Králové

Přítomni:  prof. MUDr.J. Šnajdauf, DrSc.,  prim.MUDr.M.Králová,  Ph.D., 
                   MUDr.M.Prchlík,  doc.MUDr.R.Škába,CSc., MUDr. Malý
Omluven:   Prof.MUDr. P.Havránek, CSc., MUDr. Koudelka, CSc., prim. MUDr. Polák
Nepřítomen: doc.MUDr.F.Tecl,CSc. 
 
1. 1.      Kontrola zápisu  :  - bez připomínek.
 
2. 2.      Prof. Šnajdauf  referuje o:
· ·        koncepci dětské chirurgie, v opravené verzi je dostupná na internetu
· ·        požadavku plánu akcí jednotlivých společností ČLS na rok 2003, termín sjezdu v Brně je plánován na 21.-23.5.2003.
· ·        překladu článku Budoucnost dětské urologie – rozesláno členům výboru spolu se zápisem
· ·        požadavku zasílat zprávy ze schůzí  výboru na sekretariát ČLS
· ·        otázkách, které byly vypracovány na žádost IPVZ pro atestační zkoušku z dětské chirurgie
· ·        kongresu ČPS s mezinárodní účastí – Teplice 2002. Výbor připravil odborný program 6.9.02 odpoledne – chirurgická sekce (výbor 5.9.2002 v  18.00 hodin)
· ·        vyúčtování kongresu 22. – 24.5.2002 v Praze – přebytek zatím 45 000,- Kč
 
Navrhuje se přiznat odměnu za přednesené přednášky členům ČPCHS :
 
MUDr. M.Prchlík MUDr.M.Rygl
MUDr.H.Homolková MUDr.M.Prchlík
MUDr.J.Štuj MUDr.M.Dušek
prof.MUDr.P.Havránek MUDr.J.Morávek
MUDr.J.Preis MUDr.P.Kuliaček
MUDr.A.Rára MUDr.J.Kříž
MUDr.T.Pešl MUDr.T.Malý
MUDr.B.Kocmichová MUDr.L.Zeman
MUDr.B.Kocmichová MUDr.L.Zeman
MUDr.P.Havránek prof.MUDr.J.Šnajdauf
doc.MUDr.R.Škába MUDr.O.Teyschl
MUDr.M.Toušek MUDr.K.Krafka
prof.MUDr.J.Šnajdauf
MUDr.J.Kalousová
 
 
3) Příspěvky za aktivní účast na mezinárodních sjezdech členům ČPCHS :
 
 prof.Havránek – SICOT 29.8.-1.9.2001 – Paris . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,-  Kč
 Dr.Koudelka – 4.evropský kongres DCH – 3.-5.5.01-Budapest . . 3 000,-  Kč
 Prof.Šnajdauf -4.evropský kongres DCH – 3.-5.5.01-Budapest . . 3 000,-  Kč
 Dr.Rygl          -4.evropský kongres DCH – 3.-5.5.01-Budapest . . 3 000,-  Kč
     Doc.Škába     -4.evropský kongres DCH – 3.-5.5.01-Budapest . . 3 000,-  Kč
     Doc.Škába – 8th Congress of European Council of 
  Coloproktology 29.4.-2.5.01 – Prague . . . . . .  .  . . . . . . . . 2 000,- Kč
 Prof.Šnajdauf  - Östereichisch chir.Gest.Graz, June, 2001 . . . . . .   1 000,- Kč
 
 
4) MUDr.Prchlík referuje o vzniku sekce Intenzivní péče v pediatrii při ČPS. MUDr.Prchlík  
     je členem výboru sekce. Přihlášky možno poslat na E-mail: prchlik@ftn.cz
 
5) Různé: Žádost VZP o registraci nového operačního postupu u deformit hrudníku podle
     Nusse - výbor doporučuje.
     Výbor ČPCHS doporučuje odbornou stáž MUDr.M.Šimsové z  Kliniky dětské chirurgie
      Motol v  Pediatric Surgery research  INSERM Hôpital Necker – 3 – 6 měsíců.
 
6) Příští schůze výboru  5. září 2002 v 18.00 hodin v Teplicích. Místo schůzky upřesní včas
     prim. Polák.
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne  5. srpna 2002
Zapsal: doc.MUDr.R.Škába, CSc.