Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 13.2. 2003 v 17.00 hodin Restaurace U Zezuláků, Hradec Králové

Přítomni:   prof. MUDr.J. Šnajdauf, DrSc., prof.MUDr. P.Havránek, CSc., doc.MUDr.R.Škába,CSc., MUDr.M.Králová,  Ph.D., 
prim.MUDr. Koudelka,CSc.,  MUDr.M.Prchlík, MUDr. Malý,
prim. MUDr. Polák
 
Omluven: MUDr. Richter
                
Hosté:  doc.MUDr.F.Tecl,CSc., Doc.MUDr.P. Gál, Ph.D.
 
 
1. Kontrola zápisu  : 
· domluvit v Tours s prof. Aigranem platbu EUPSA za rok 2003 (byla zaplacena 2x v roce 2002)
· doc.Tecl – připomínka k 12. číslu Rozhledů v chirurgii: doplnit chybějící článek a laudaci prof.Tošovský,  případně dotisk supplementa.
 
2. 2.      Prof. Šnajdauf  referuje o:
· ·        statistice operačních výkonů pracovišť zkusmo na příští výbor. Statistiku za ČPCHS bude sestavovat Dr.Prchlík
· ·        aktualizaci dat historie ČPCHS na www serveru (doplnit držitele Kafkovy medaile předané na kongresu Praha 2002)
· ·        posílat zápisy z výborů ČPCHS také na VR ČLK (dr.Klimovičová, výkonný sekretář VR ČLK)
· ·        EUPSA  stanovy – připomínky dodat prof.Šnajdaufovi do kongresu v Tours.
· ·        navrhuje úpravy výše členských příspěvků na 200,- Kč
· ·        noví členové ČPCHS:   MUDr. Alice Vernerová FTN Praha-Krč
MUDr. Aleš Rára   „
MUDr. Pavel Vlček   „
· ·        žádá o doplnění dat z historie dětské chirurgie
 
3. 3.      Traumatologická sekce (prof. Havránek)
· ·        statistika CDT do konce února dle metodiky
· ·        www stránky dětské traumatologie – příspěvky z jednotlivých DTC
· ·        Jemniště – přihlášky + abstrakt do 28.2.2003, zápis z pracovní schůze v Keplech 2002 bude na www serveru ČPCHS
 
4. 4.      49. sjezd dětské chirurgie Brno bude bez označení „s mezinárodní účastí“; doc. Gál se omlouvá za toto nedopatření.
 
Vyžádané přednášky
- Neonatální chirurgie – Doc. Tecl
- -    Traumatologie – Doc.Gál, prof. Havránek
- -       Urologie .............. –Dr. Zerhau
 
Vědecký výbor sestaví definitivní program 24.4.2003 ve 12.00 hodin v rámci schůze výboru ČPCHS po atestační zkoušce z dětské chirurgie.
 
5. 5.      Volby do výboru ČPCHS – rozeslány volební lístky l. kola
 
6. 6.      Příspěvky za aktivní účast na kongresech v zahraničí :
 
prim.MUDr.J.Koudelka,CSc. - Chorvatsko (Rovinj)  1.000,- Kč
doc.MUDr.R.Škába,CSc. - Marseilles (Colorectal Club)  2.000,- Kč
MUDr.B.Kocmichová - 3rd World Pediatric Burns 
   (Hong Kong)   2.000,- Kč
 
Poznámka: Vyplacené příspěvky za rok 2001 přesahující 3.000,- Kč podléhají 
daňovému přiznání fyzických osob a je třeba si vyžádat od ČLS JEP příslušné potvrzení.
 
 
7. 7.      Příští schůze výboru bude 24.dubna 2003 (čtvrtek) na Klinice dětské chirurgie FN Motol ve 12.00 hodin.
 
 
 
Poslední schůze stávajícího výboru bude 4. června 2003 v 17.00 hodin v hotelu Atlantis.
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne  18. února 2003
Zapsal: doc.MUDr.R.Škába, CSc.