Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 30.09.2004 v 17:00 v Mikulově

Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 30.09.2004 v 17:00 v Mikulově

 

Přítomni:  Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D., CSc,  Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc,  prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc,  MUDr. Jindřich Preis, Ph.D.,  prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Nepřítomen: prim. MUDr. Tomáš Malý

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
- WWW stránky již plně funkční – www.detskachirurgie.cz
- statistiky za rok 2004 stále nejsou  kompletní, budou opět obeslána pracoviště dětské chirurgie k jejich dodání (M. Prchlík)
- databáze pracovišť a členů společnosti a dětských chirurgů bude zpracována během podzimu (M. Prchlík).

2. V Bulletinu České pediatrické společnosti č. 6/2004 byla, kromě stručného výtahu z koncepce oboru, uvedena též současná síť pracovišť dětské chirurgie v ČR, což vyvolalo následující odezvy:
 - prim. Schmidtová dopisem žádala o zařazení pracoviště v Opavě mezi vyjmenovaná pracoviště dětské chirurgie – po projednání výbor se zařazením nesouhlasí,
 - Dr Matoušková v dopise redakci Bulletinu ČPS upozornila na absenci dětské chirurgie ve FNKV Praha mezi vyjmenovanými pracovišti – trvá stanovisko výboru, který vznik tohoto pracoviště opakovaně nedoporučil.

Vzhledem k očekávaným změnám a na podkladě výborem ČPCHS navržené koncepce dětské chirurgie v ČR bude v některém z následujících Bulletinů ČPCHS zveřejněna i navrhovaná síť pracovišť dětské chirurgie, tak jak je uvedena v koncepci - viz webové stránky společnosti (zajistí R. Škába).
Z tohoto pohledu bylo na schůzi výboru zpětně diskutováno zařazení pracoviště na Bulovce do navrhované koncepce.

2. Prof. Škába referuje:
 - zvolen nový výbor WOFAPS – viz www.wofaps.co.za
 - koncepce oboru byla odeslána 13.7.2004 na MZd
 - na výzvu prof. Blahoše předána připomínka k zákonu 95/2004 Sb
 - informace o kongresu Maďarské- dětsko chirurgické společnosti – uveřejněno na webbu
 - ČPCHS bude zařazena mezi jmenované společnosti European Journal of Pediatric Surgery (impact 0,47 b.)
 - statistika UZIS předána k nastudování M. Prchlíkovi
 - zpráva Národního onkologického programu ČR – předána k připomínkování J. Šnajdaufovi

3. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:

4. Termíny připravovaných akcí:
- 51. sjezd ČPCHS 2005 – 28.-29.4.2005, Dvůr Králové - informace J. Koudelka koudejar@fnhk.cz
- Dětské zlomeniny Jemniště 2005 – 11.-12.5.2005 – informace P. Havránek petr.havranek@ftn.cz

    

 

5. Různé:
 - na písemný návrh P. Havránka byla projednána procedura zastupování ČPCHS při klíčových jednáních (zásadní nesouhlas P. Havránka s personálním obsazením při jednání na MZd dne 7.6.2004 – viz zápis):
Nerozhodne-li v konkrétním případě výbor ČPCHS jinak, bude i nadále v souladu se stanovami ČLS JEP zastupovat ČPCHS  na  jednáních  předseda společnosti (t.č. R. Škába), který dle potřeby určí i  další zástupce na jednání (nemusí být pouze z výboru ČPCHS). Nebude-li se z jakéhokoliv důvodu účastnit jednání předseda společnosti (nemoc, časové zaneprázdnění, ale i vhodnost jiné osoby), pak pověří jednáním jinou osobu, nejlépe člena výboru ČPCHS.
 -  J. Šnajdauf navrhuje aktualizaci stanov společnosti – bude blíže probráno na další schůzi výboru a členové ČPCHS budou o navrhovaných změnách informování na  počátku roku 2005, tak aby po jejich připomínkování bylo možno nové stanovy odsouhlasit na zasedání společnosti při 51. kongresu ČPCHS.

 

Příští schůze výboru bude v Praze Motole 9.12.2004 od 13:00 h.

 

 

V Mikulově, 2.10.2004, Martin Prchlík.