Zápis z jednání představitelů odborných společností s ministrem zdravotnictví dne 7.6.2004

Zápis z jednání představitelů odborných společností s ministrem zdravotnictv  dne 7.6.2004

 

Přítomni za ČPCHS: Doc. MUDr. Richard Škába, CSc,  Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc, MUDr. Martin Prchlík

Ministr zdravotnictví Kubinyi:
a) revidovat koncepce z roku 1999
b) koncepce jako funkční celek (obor – počet lůžek/poč. obyvatel – počet lůžek IP, ambulance)
c) definovat jasně poskytované služby, opět na počet obyvatel
d) z koncepcí by měla vyplynout hustota sítě pro jednotlivé obory
e) přílohou koncepce by měl být odkaz na jiné evropské zem
f) koncepce jednotlivých oborů bude zavzata do celkové koncepce českého zdravotnictv
g) koncepce bude připravena pro sněmovnu v říjnu 2004
h) bude jmenována nová vědecká rada při MZd, měla by být pracovní a funkční, bude mít 21 členů a budou v ní zástupci lékařských fakult, IKEM, ošetřovatelství a OS.

nám. Špaček
a) dostupnost kvalitní péče by neměla být dána kilometráží, ale počtem obyvatel
b) nutno vymezit, kdo bude garantem odborné péče pro jednotlivé odbornosti
c) nutno vzít ohled i na zajištění RZS a LSPP
d) zvážit vícesměnný provoz u zvlášť náročných provoz

prof. Dít
a) nutnost krajských odborník
b) kritika a dotaz na postgraduální vzdělávání – způsob atestac

prof. Pafko:
a) odborné společnosti nemají žádné pravomoce
b) MZd se zbavilo nemocnic a nemá vliv na řčízení nemocnic, jak chce redukovat přebujelou síť pracovišť
c) K rušení jednotlivých pracovišť jsou nutné audity, které by měly provádět OS
d) Při snižování lůžkového fondu je zároveň nutné posílit ambulantní služby (nejen do 15:30 h.)
e) Musí se změnit vyhláška o výběrových řízení v současnosti nemohou OS ovlivnit výběrová řízen
f) Nutnost krajských odborník
g) Jak dále s „centry“ – budou mít finanční posílen
h) Standardy – před jejich tvořením musí MZd jasně definovat za kolik peněz
i) Akreditace – je nutno dopředu vědět kolik potřebujeme v tomto státě jednotlivých odborných pracovníků (pozor!! Na postgraduální vzdělávání má každý po škole právo)
j) Zatím panuje zmatek v dospělé traumatologii (chirurgové? Ortopedi?,…)

Ministr Kubinyi:
a) Pokud dojde při tvorbě koncepce k problémům:
1. jasné a odůvodněné koncepce - ministr pouze prosad
2. pokud bude nastolen problém v koncepci – ministr musí vyřešit
3. dojde-li k odborníé neshodě – musí ministr rozhodnout
b) nemocnice I. typu budou utlumeny
nemocnice II. A III. typu – jejich šíře provozu by měla být vymezena v náplni, je nutno se oprostit od geografických hranic kraj
nemocnice nejvyššího typu stačí Ostrava, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Plzeň, Praha, České Budějovice
c) již není a nebude cesta přímého všech jednotlivých nemocnic, možno působit přes pojišťovny, stát určí pouze podmínky – nutno vytvářet funkční celky pro určitý počet obyvatel
d) vyvstává nutnost kontroly kvality – jaké zvolit ukazatele?

Doc. Havlíček:
a) Zdravotní orgány na krajích jsou insuficietn
b) Sběr dat je žalostn
c) Předal ministrovy návrh na změnu zákona o konkursech pro zlepšení odborného řízení péče v ČR

Nám. Špaček:
a) z nemocnic I. typu by prakticky měly vzniknout polikliniky

Doc. Škába:
a) dětská chirurgie je spojena s pediatrií, nutnost ošetřovat děti na dětských lůžkách
b) současná síť pro dětskou chirurgii je dostačující (viz koncepce)

Prchlík:
a) bude možno novelizovat zákon o vzělávání, který většina kritizuje?
b) Proč jmenovat krajské odborníky, když bude nový zákon o konkursech, kde bude mít OS větší vliv, budou stanoveny nemocnice nejvyššího typu s  nadregionální působností ,  logicky by mohli jednotlivý vedoucí odborníci převzít i tuto funkci a měli by k praxi nejblíže

Ministr Kubinyi:
a) s novelizací zákona o vzdělávání se počítá ještě tento rok na podzim, nejpozději v I. čtvrtletí 2005
b) připomínky k novelizaci zákona o vzdělávání dát v rámci koncepcí jednotlivých obor
c) změna ve financování vzdělávání – do školství by měl přejít jistě pregraduál, o postgraduálu se bude jednat
d) lékaři v postgraduálním vzdělávání budou zaměstnáni na akreditovaném pracovišti

prof. Anděl:
a) převést střední zdravotnické školy na bakalářské studium a finance použít na postgraduální vzděláván
b) není jasná role nemocnic v budoucnu (napři zracování oš. doby za posledních 15 let, porodnost, struktura obyvatelstva,…)

ministr Kubinyi:
a) síť zdravotnických zařízení nelze přímo ovlivnit, ale investice do krajů nepůjdou
b) řízení sítě pouze ze zákona, problém jak dostat lékaře do ambulancí a aby byli kvalitn
c) redukce sítě – bylo by dobré aby vzešla z koncepce jednotlivých obor
d) centra – superspecializovaná zařízení centralizující péči v daném oboru či určité činnosti – opět nutno uvést v koncepci
e) standardy v ošetření – jasně vymezit v koncepci co není standard
f) zřízení národní referenční laboratoře (centra) pro sběr dat a jejich analýzu

nám. Špaček:
a) v koncepci i určit přímo diagnózy, které nelze léčit v nemocnicích nižšího typu a které naopak tyto nemocnice řešit musí.

obená diskuze:
a) nemocnice nižšího typu – cca 1/100 000 ob.
b) Nemocnice vyššího typu – cca 1/1 000 000 ob.
c) Pokud v koncepci pro jednotlivý obor bude lůžkové oddělení 1/300 000 ob., pak bude jedno oddělení pro 3 základní nemocnice
d) 11 velkých nemocnic je nyní mnoho, bude nutno redukovat
e) nutno vyřešit, zda na nemocnice vyššího typu přímo řízené MZd vyčlenit peníze nebo koeficient v placen
f) určit kompetence v řízení – MZd versus pojišťovna
g) pro lůžka intenzivní péče vypracovat nové standardy, ve kterých se neohlížet na současné potíže (neprůchodnost, placení, …)
h) v rámci koncepcí též stanovit minimální personální stavy pro zajištění pohotovostních služeb


Nová koncepce zdravotnictví musí být hotova do 30.9.2004.


Odpolední jednání s pediatrickou odbornou společností a společností praktických lékařů:

Vyjmuto, co se týkalo DCH:

Prof. Šolc:
a) v ČR 2 218 516 dětí ve veku 0-19 let (2003)
b) v pediatrii koeficient lůžek 0,37/1000 obyvatel
c) děti musí být léčena na dětských lůžkových odděleních (doposud 50 % léčeno na dospělých odděleních)
d) do roka právo na doprovod, pro děti mezi 1-10 rokem umožnit doprovod
e) redukce lůžek – zrušit dětská oddělení společně s nemocnicemi I. typu, nová oddělení by měla mít nejméně 30 lůžek, měla by mít JIP a optimální koeficient je 0,37/1000 ob., pro novorozence 0,23/1000 ob.
f) Porodnice by neměla být v nemocnici, kde není dětské oddělen
g) Velkým problémem je LSPP – nexchuť pediatrů sloužit

Ministr Kubinyi:
a) hranice pro porodnice 700 000 porodů/rok

doc. Hoza:
a) neodkladná péče v centrech, musí se stanovit na co má ČR peníze a zajistit rozdělení financ
b) stratifikace pediatrických oddělení, konkrétně v Praze pouze pokud mají IP
c) v pediatrii není dořešen převod mezi I. a II. st. atestace

Cabrnochová:
a) v současnosti je 2200 praktických lékařů pro děti a dorost
b) jinak je vše ideální – podařilo se zajistit obor, i při poklesu porodnosti mají dostatek dětí v péči

Prchlík: na dotaz ministra zdravotnictví o dětských traumacentrech
a) centra jsou jasně stanovena ve spojení oborů dětské chirurgie a dětské resuscitační péče
b) je dána  jasná koncepce i síť, která vyhovuje jak po stránce odborné (shoduje se v umístění pracovišť dětské resuscitační péče a oddělení dětské chirurgie), tak po stránce geografick
c) nutno stanovit jejich financování neboť se jedná o zvláště nákladnou péči

nám. Březovský:
a) podpořil dobrou funkčnost dětských traumacenter včetně provázanosti s RZS
b) obcně je nutno určit traumacentra auditem, kontrolovat jejich funkčnost průběžně a buď je ponechat či zrušit

 


V Praze, 18. června  2004, Martin Prchlík.