Zpráva ze zasedání rady delegátů společností dětských chirurgů EUPSA ( European Association of Pediatric Surgeons ) a WOFAPS ( World Federation of Pediatric Surgeon´s Associations )

Zpráva  ze zasedání rady delegátů společností dětských chirurgů EUPSA ( European Association of Pediatric Surgeons ) a WOFAPS ( World Federation of  Pediatric Surgeon´s Associations ), která se konala v  rámci World Congress of Pediatric Surgery,                    Zagreb,  22. - 27. 6. 2004, Chorvatsko.

Obě zasedání se konala v rámci Prvního světového kongresu dětských chirurgů, kterého se zúčastnilo 71 zemí ze všech trvale obydlených kontinentů .
Zasedání rady národních delegátů EUPSA se konalo  dne 24.6. 2004. Funkci rady národních delegátů ( EUPSA Council ) lze přirovnat k parlamentu, který předkládá své návrhy výkonným orgánům EUPSA. Schůzi rady delegátu řídil President Elect   Prof. Pinter z  Maďarska, který sdělil, že prvním roce svého trvání, má zatím EUPSA přes 300 řádných členů, kteří se zaregistrovali a zaplatili roční poplatek 30 Euro. Doklad o členství v EUPSA má formu tištěného diplomu formátu A4  s podpisem předsedy a výkonného sekretáře, datem vstupu a  registračním číslem. Registrační číslo se skládá ze  zkratky země , ze které člen pochází  a čísla , označujícího v jakém pořadí  dětští chirurgové z této země do EUPSA vstupovali. Podle  předběžných odhadů by EUPSA měla mít kolem 5000 členů. Prof. Pintér doporučil stále sledovat webové stránky EUPSA  (www. eupsa.org) na kterých jsou kromě základních dokumentů aktuální informace a nabídky, jako jsou např. stipendijní pobyty, předplatné časopisů, kongresy EUPSA a jiné.

Stipendijní pobyty:  Graz, Dublin

Zvýhodněné roční  předplatné časopisů pro členy EUPSA : European Journal of Pediatric Surgery 150 Euro,  Pediatric Surgery International 60! Euro .

Kongresy EUPSA v následujících letech: 2005 Gdansk, 2006 Maastricht, 2007 Turin, 2008 Istanbul,  2009 společně s BAPS, 2011 Kodaň společně s  ESPU ( European Society of Pediatric Urology). Návrh, aby se kongres EUPSA konal  každých 5 let mimo Evropu nebyl zatím přijat.

Pro členství v EUPSA bude časem nutné doporučení dvou členů, zatím tato podmínky není.
Členský poplatek  EUPSA činí 30 Euro pro vyškoleného dětského chirurga, pro dětského chirurga v přípravě je stanoven poplatek 15 Euro, proti  potvrzením  vedoucího pracoviště, ze kterého chirurg v přípravě pochází. Přihlášky a platba jsou možné elektronicky přes www.eupsa.org. Po nalezení příslušné stránky a vyplnění přihlášky je třeba stisknout  tlačítko submit application. Platba je možná elektronicky, bankovní převodem ( číslo konta je na  webové stránce EUPSA nebo u vědeckého sekretáře ČPCHS,  MUDr. Prchlíka )  Poplatek za rok 2005 bude možno platit hotově při registraci na kongresu v Gdaňsku. Je možné jej zaplatit i na několik let dopředu. Řádným členem se žadatel stává až po zaplacení poplatku.
Dalším bodem bylo vystoupení organizátorů příštího sjezdu EUPSA v Gdaňsku, který se bude konat ve  dne 29.-29. 5. 2005.  Kongresový poplatek pro členy  EUPSA je stanoven na 280,- Euro. Deadline pro abstrakta je  20. 11. 2004.  Všechny informace jsou aktuálně zpracovány na www.eupsa.org 
V rámci kongresu bude udělena cena EUPSA pro  práci z oblasti výzkumu spojená s částkou 1000,- Euro. Podrobnosti  opět na webových stránkách.
Jako vyznamenání EUPSA budou pravděpodobně sloužit Rehbeinova a Duhamelova medaile. (Lze se však domnívat, že se tato nápadně západně a velikostně orientovaná čestná uznání EUPSA časem změní, pozn. referujícího).
Zmínka byla  také o pracovní zátěži adeptů dětské chirurgie a době jejich přípravy. Se snížením počtu pracovních hodin na 38 za týden a dodržování 24 hodinového odpočinku po každých 7 dnech je třeba počítat s  prodloužením doby přípravy v oboru, protože při výrazně zkráceném pobytu v nemocnici nemůže kandidát dětské chirurgie nashromáždit požadovaný počet  výkonů a praxe.
Bylo také zmíněno, že základní  pediatricko chirurgická jednotka ( 1 mil. obyvatel)  by měla mít 7 dětských chirurgů a 2 dětské urology.   Byla doporučena  myšlenka družebních institucí, avšak  jen deklarativně bez konkrétních příkladů nebo schématu.
Na zasedání Rady delegátů  navazovalo všeobecné shromáždění – General Assembly, které se konalo týž den 24.6. 2004  v 17:45, a které řídil současný president EUPSA prof. Hollwarth z Rakouska. Diskuse  byla hlavně ke zprávám z jednotlivých sekcí. Z kongresové sekce byl hlavní referát týkající se  příštího kongresu v Gdaňsku, výuková sekce  referovala o mapování systému postgraduální výchovy  dětské chirurgie. Sekce vypracovala  dotazník pro atestanty, který  je dostupný též na  webových stránkách. Z vědecké sekce byly připomínky týkající se dosavadního výzkumu v dětské chirurgii, který je v Evropě reprezentován hlavně Pediatric Surgery Research Center v Dublinu, které vede prof. Prem Puri. Finanční a mediální sekce informovala hlavně o  podmínkách registrace a plateb. Diskutovalo se také o názvu pro sekci mimoevropských členů.  Zdá se že vhodný název by byl Intercontinental Members.
Místo společného kongresu EUPSA a BAPS v roce 2009 bude stanoven až na kongresu v Gdaňsku. Velký  až nezřízený zájem o  uspořádání společného kongresu EUPSA/BAPS v Grazu  projevil  president EUPSA prof. Hollwarth ( výraz nezřízený byl použit proto, že v Grazu již jednou kongres EUPSA byl a kromě osobního přání presidenta EUPSA tento kongres pořádat, není jiný důvod přeskakovat ostatní evropská města ).
Následujícího dne,  25.6. 2004 jsem se zúčastnil zasedání Rady delegátu WOFAPS. Hlavním bodem  byla volba nového presidenta, vice – presidentů, Executive Board  a  místa příštího světového kongresu WOFAPS. Presidentem byl zvolen prof. Coran z Ann Arbor v USA.
Příští kongres WOFAP bude  v roce 2007 v Argentině.
23. 6. 2004 jsem se také zúčastnil zasedání rady UEMS( European Union of Medical Specialist.). V tomto orgánu je řádným delegátem za ČPSCH prof. Šnajdauf, který bude o jednání podrobně referovat na schůzi výboru ČPCHS  30. 9. 2004. Nicméně několik zpráv  aspoň v bodech. Hlavní náplní jednání byly příprava v dětské chirurgii, akreditace pracovišť a  změna u zkoušek UEMS z dětské chirurgie. Zatím není možný volný pohyb specialistů, i když úspěšně vykonají zkoušku z dětské chirurgie UEMS. Každý rok jsou 2 termíny zkoušek. Nejbližší termín bude po 5. 10. 2004, dokdy je deadline přihlášek. Od roku  budou zkoušky dvojstupňové. První, písemná formou testu bude stát 75,- Euro, druhá, ústní zkouška 450,- Euro.  Všechny informace jsou dostupné na www.uems.net    Součastí zkoušky UEMS z dětské chirurgie je také dětská urologie, proto je samozřejmostí, že dětská urologie je součástí dětské chirurgie a  musí se na evropských pracovištích dětské chirurgie vykonávat. Buduje se také systém  evropský CME ( Continuous Medical Education) systém.
Ubytován jsem byl v Hotelu Panorama v Zagrebu společně  a péčí prof. Šnajdaufa,   cestoval jsem autem, také společně s prof. Šnajdaufem.
Cestu jsem nastoupil dne 22.6. 2004 v 7:00 a ukončil dne 27.6. 2004 v 21:00.


V   Praze dne 30. 6. 2004

                                                                                  Doc. MUDr. Richard Škába, CSc
                                                                                               Předseda ČPCHS