Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 9. prosince 2004 ve 13.00 hod. v Praze-Motole

Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 9.12.2004 ve 13:00 v Praze Motole


Přítomni:  Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D., CSc,  Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc,  prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D.,  MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Omluveni: prim. MUDr. Petr Polák
Nepřítomen:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
ad bod 2. - navrhovaná síť pracovišť dětské chirurgie v ČR se nemění, pracoviště ve FN Bulovka v  Praze v koncepci zůstává, pouze musí být vyjmuto ze seznamu dětských trauma center. Tento návrh bude zveřejněn v Bulletinu ČPS.
ad bod 5. b) – připomínkování ke stanovám bude rozesláno během ledna 2005.

2. Prof. Škába referuje:
- informaci o statistických údajích lze získat na adrese www.uzis.cz
- byly provedeny opravy na stránkách ČLS JEP
- společnost obdržela z MZd koncepci ministryně zdravotnictví „ Lidsky důstojné a efektivně fungující zdravotnictví“
- vzory pro drobné účetnictví z ČLS JEP předány J. Preisovi
- zrušeno členství  pro neplacení Hájek Oldřich, Piler Pavel
- předány informační brožury o členství v  EUPSE na jednotlivá pracoviště DCH
- projednána přihláška prim. Schmidtové za člena ČPCHS – přijata dnem 9.12.2004

3. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:
- zápis z jednání traumatologické sekce ve Valticích bude na www.detskachirurgie.cz
- P. Gál oponuje současnou koncepci dětské traumatologie – na příští schůzi bude zahájena diskuze o její aktualizaci,
v mezidobí poskytne P. Gál diskusní materiály

4. Terníny připravovaných akcí:
- 51. sjezd ČPCHS 2005 – 28.-29.4.2005 Dvůr Králové, informace J. Koudelka  koudelka@fnhk.cz
- Dětské zlomeniny Jemniště 2005 – 11.-12.5.2005 – informace P. Havránek petr.havranek@ftn.cz
- Danube symposium – 21.10.-23.10.2005, Vídeň

5. Různé:
- M. Prchlík navrhuje na webb umístit seznam pracovišť se spádem dle navrhované koncepce, s poznámkou TC – připraví na příští schůzi
- M. Prchlík referuje o statistických údajích z ÚZIS za rok 2003 – počty pracovišť, oddělení, lůžek, hospitalizovaných dětí, úmrtí, počty v jednotlivých diagnostických skupinách. Dle praktických zkušeností členů výboru se jedná o velmi hrubá až nepřesná čísla neodpovídající skutečnosti, nelze hlouběji využít.
- R. Škába doporučuje provést opravu na webových stránkách v kapitoloe čestných členů, doplnit dle storočenky,
- M. Prchlík předá P. Polákovi ke zveřejnění aktualizovaný seznam členů ČPCHS s datume, ke kterému dni je platný.

Příští schůze výboru bude v Hradci Králové 18.2.2005 od 10:00 h.

V Praze, 9.12.2004, Martin Prchlík.