Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 30.9.2005 v 10:00 v Ústí nad Labem

Přítomni:  prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý, prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Omluveni: Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D., Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc,  
Nepřítomen:


1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
 bez připomínek

2. Prof. R. Škába referuje:
- dopis z plastické chirurgie vyřízen mailovou konferencí – sdílení výkonů 52311 a 52 313 pro Společnost plastické chirurgie výbor ČPCHS nedoporučil a souhlasí s písemnou odpovědí s tímto závěrem Prof. Škáby Doc. Tvrdkovi
- předložen návrh rozpočtu 2006  (provoz sekretariátu, webu, Kafkova medaile, sjezd) – bude odsouhlasen na příští schůzi výboru

3. M. Prchlík referuje:
- rozeslán dopis vedoucím jednotlivých pracovišť dětské chirurgie v ČR s dotazníkem o pracovišti  a s výkazem o  činnosti pracoviště, zhodnocení bude zveřejněno na společné schůzce členů výboru ČPCHS a všech vedoucích pracovníků jednotlivých pracovišť DCH
- vedoucím pracovišť dětské chirurgie v ČR rozeslány podmínky k akreditaci, jednotlivým členům ČPCHS budou rozeslány až po konzultacích na společné schůzce členů výboru ČPCHS a všech vedoucích pracovníků jednotlivých pracovišť DCH

4. Traumatologická sekce:
- P. Havránek na žádost R. Škáby vypracoval a odeslal na MZd ČR připomínky ke konceptu Standardu pro zajištění péče o pacienty se závažnými úrazy v přednemocniční etapě a v traumatologických centrech v ČR
- na základě jednání M. Prchlíka s  MUDr. Janou Blahníkovou z oddělení lůžkové a nemocnicční péče MZd ČR výbor ČPCHS pověřuje P. Havránka a P. Gála připravit Standard pro zajištění péče o dětské pacienty se závažnými úrazy v přednemocniční etapě a v centrech dětské traumatologie v ČR. Pracovní verze k diskuzi bude rozeslána do 27.10.2005, návrh bude diskutován a odsouhlasen na  výborové schůzi v Pardubicích 3.11.2005.

6. Prof. Šnajdauf:
- akreditace
a) složení akreditační komise pro obor dětské chirurgie: předseda J. Šnajdauf, místopředseda P. Gál, členové K. Havlíček, P. Havránek, J. Koudelka, P. Polák, Vacek, R. Škába, O. Teyschl
b) akreditační komise oboru DCH doporučila následující síť AP - Chirurgická klinika FN Plzeň, Chirurgické oddělení nemocnice  České Budějovice a.s., Oddělení dětské chirurgie MN Ústí nad Labem, Dětská chirurgická klinika II. LF UK a FN Motol, Klinika dětské chirurgie a traumatologie III. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Oddělení dětské chirurgie a traumatologie  FN Na Bulovce, Oddělení dětské chirurgie FN Královské Vinohrady, Oddělení dětské chirurgie a  traumatologie FN Hradec Králové, Oddělení dětské chirurgie KN Pardubice, Klinika dětské chirurgie, ortopedia a traumatologie FN Brno, Chirurgická klinika FN Ostrava, Chirurgické oddělení nemocnice Kladno, Oddělení dětské chirurgie oblastní nemocnice Kolín a.s., I. chirurgická klinika LFUP FN Olomouc, Chirurgické oddělení Baťovy krajské nemocnice Zlín, Chirurgické oddělení nemocnice Most, II. chirurgické oddělení Slezské nemocnice Opava
c) navrhované rozvrstvení akreditačních pracovišť (hladiny budou upřesněny po akreditačních řízeních):
I. st.  Dětská chirurgická klinika II. LF UK a FN Motol, Klinika dětské chirurgie a traumatologie III. LF UK a FTN Krč,  Klinka dětské chirurgie, ortopedia a traumatologie LF UM a FN Brno
II. st.  Oddělení dětské chirurgie FN Hradec Králové, Oddělení dětské chirurgie MN Ústí nad Labem
III. st.  Ostatní výše jmenovaná pracoviště
d) výbor ČPCHS odsouhlasil koncepci akreditace pro obor dětská chirurgie jehož nejnovější verze byla uveřejněna ve Věstníku MZd č. 9/2005

5. Různé:
- dopis. Prof.Homolky  (věd. sekretář ČLS JEP) – nová vyhláška č. 195/2005 Sb. O zákazu nošení šperků
- stanovy – odsouhlasení stanov bude provedeno korespondenční cestou
- připravit novoroční dopis členům (R. Škába, J. Šnajdauf, M. Prchlík) - doškolování, akreditace, členství v Eupsa, stanovy, informace o kongresu
- R. Škába referoval o přípravách na mezinárodní kongres ČPCHS, který se bude konat v Praze 27.-28.4.2005 – místo konání Pfizer centrum v Anděl Bussenes Centrum, jednací jazyk čeština, angličtina
- T. Malý byl ustanoven od 1.9.2005 ordinářem pro DCH na I. chirurgické llinice FN Olomouc (přednosta Doc. Neoral)

6. Termíny připravovaných akcí:
- Danube symposium – 21.10.-23.10.2005, Vídeň
- 52nd Czech and Slovak International congres of Pediatric Surgery, 27.-28.4.2006 
 

 

Příští schůze výboru bude v Pardubicích 3.11.2005 v 11.30 h.

 

V Praze, 30.9.2005, Martin Prchlík.