Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 3.11.2005 v 11:30 v Pardubicích

Přítomni:  Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D., Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Omluveni:  prim. MUDr. Petr Polák
Nepřítomen:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
bez připomínek

2. Prof. R. Škába referuje:
- informace o akcích budou aktuálně vyvěšeny na webu
- ženám na MD se může poplatek do ČLS JEP snížit o 100 Kč
- 7.XI.2005 bude na MZd schůzka o problematice třídícího systému zdravotnických prostředků (R. Škába)
- ÚZIS zasílá opravenou přílohu 5  ke statistickému souhrnu za rok 2004 – předáno M. Prchlíkovi
- stav fondu při ČLS JEP k 25.10.2005 předán J. Preisovi
- žádost prim. Harvánka o vyjádření výboru ČPCHS k neurochirurgické operativně Dr. Živného v rámci oddělení dětské chirurgie FN. Na Bulovce – budou vyžádána vyjádření Prof. Beneše a Doc. Tichého – bude dořešeno na  příští schůzi v XII/2005.

3. M. Prchlík referuje:
- o zpracované statistice z jednotlivých pracovišť dětské chirurgie v ČR – bude zveřejněno na společné schůzi s  vedoucími všech pracovišť DCH v ČR, v návaznosti na přednesená data ustanovil předseda R. Škába skupinu pro statistiku a aktualizaci auditu – M. Prchlík, J. Koudelka, V. Navrátil, V. Richter.

4. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:
- 4-6.X.2005 schůzka traumatologické sekce – viz zápis na webu,
- byl připraven a rozeslán návrh standardu pro zajištění péče o dětské pacienty se závažnými úrazy v přednemocniční etapě a v centrech dětské traumatologie v ČR, při diskuzi  byly navrženy změny, které budou zapracovány do konečné verze návrhu, který bude odeslán na MZd ČR do  konce listopadu 2005 (P. Havránek).

Prof. Šnajdauf:
- obsazení zkušební komise k atestaci z DCH Dr. Chromákem za ČLK – J. Šnajdauf bude kontaktovat ČLK, k posud jmenovaným zástupcům M. Prchlíkovi a P. Havránkovi bude doporučen J. Koudelka 
- akreditace – navržené typy akreditovaných pracovišť
  III. st.  Plzeň, Č. Budějovice, Bulovka, Pardubice, Ostrava, Olomouc
  II. st.  Hradec Králové, Ústí
  I. st.  Motol, Krč, Brno
Pro podání žádosti o akreditaci školícího pracoviště v oboru DCH je podmínkou dětský chirurg s úvazkem 1,0, přičemž        lůžková základna může být v rámci dospělé chirurgie.

Kongres:
- R. Škába přednesl připravovaný průběh kongresu 2006, nebudou předem určena témata – výbor návrh odsouhlasil

5. Různé:

6. Termíny připravovaných akcí:
- 52nd Czech and Slovak International congres of Pediatric Surgery, 27.-28.4.2006 
  

 

Příští schůze výboru bude v Praze Motole  8.12.2005 v 8:00 h.


V Pardubicích, 3.11.2005, Martin Prchlík.