Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 18.2.2005 v 10:00 v Hradci Králové

Přítomni:  Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc,  prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc,  MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Omluveni: Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D., prim. MUDr. Tomáš Malý, prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D.
Nepřítomen:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
ad 3. b) odloženo vzhledem k nepřítomnosti P. Gála

2. Prof. Škába referuje:
- o dopisu ředitele FN Motol k posouzení „Nabídky pro výběrové řízení na zajištění specializované ústavní péče: Transplantace jater u dětí pro území celé ČR“, materiál byl rozeslán všem členům výboru a byl komentován mailovou konferencí, na jejímž základě výbor ČPCHS předloženou „Nabídku pro výběrové řízení….“ doporučuje.
- o dopisu prof. Blahoše se žádostí k jednotlivým OS ČLS JEP o zpracování a předložení návrhu kandidátů na členy atestačních komisí pro jednotlivé obory dle zákona č. 95/2004 Sb. O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Za OS ČPCHS byli navrženi tito kandidáti:
Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D.
Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc
Prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc
MUDr. Martin Prchlík
MUDr. Karel Pýcha, CSc
Prof. MUDr. Richard Škába
Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
- o dopisu Prof. Havlíčka k navrhované koncepci pracovišť dětské chirurgie, kde není uvedeno oddělení dětské chirurgie v Pardubicích. Výbor ČPCHS pozve na svoji příští schůzi všechny primáře a ordináře dětské chirurgie, kde bude problematika koncepce oboru a vztahu jednotlivých pracovišť prodiskutována (M. Prchlík).
- za zástupce do akreditačních komisí pro MZd za obor DCH byli navrženi R. Škába a P. Gál
- o pozvánce na jednání operačních oborů „Aktualizace koncepce chirurgických oborů“ 2.3.2005 v Lékařském domě (R. Škába, J. Šnajdauf).
- nové žádosti o členství v ČPCHS:
 MUDr. Miloš Krajc, nem. Písek – přijat
 MUDr. Konečná Elen, DCH FN Bulovka - přijata
 MUDr. Milan Čarvaš, nem. Ivančice – zatím nevyřízeno, nutné bližší informace
- Katalogu kongresů ČLS v elektronické podobě - bude umístěn odkaz na webové stránky
- nabídky na pořádání kongresů předány M. Prchlíkovi
- zdravotnická statistická ročenka bude k dispozici na sekretariátu

3. M. Prchlík referuje-
- o návrhu na úpravy kvalifikačních a mzdových indexů,  bude řešeno samostatnou schůzkou do příští schůze výboru ČPCHS
(M. Prchlík, J. Koudelka, P. Fryč, M. Machart).
- na webové stránky byl umístěn aktuální seznam členů ČPCHS – k 1.1. 2005 má společnost 113 členů.
- Transplantcentrum IKEM požádalo výbor ČPCHS o posouzení „Programu transplantace jater v IKEM u dětí“, bude rozeslán mailovou konferenci k posouzení jednotlivým členům výboru ČPCHS, obdobně jako návrh FN Motol, závěrečné zhodnocení bude zasláno Transplantcentru IKEM (R. Škába).

4. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:
- o připravovaném symposiu Dětské zlomeniny v Jemništi, zatím nejvíce přihlášek z ortopedických pracovišť
- statistiky za DTC by měly být odevzdány do konce února, na příštím výboru budou publikovány
 předseda komise P. Havránek poznamenává, že doposud za předchozí roky nikdy nepřišla statistika TC KDCHOT Brno, polytraumata by měla být ve statistickém souboru řazena dle ISS pod 16, 16-24, 25-39, nad 40
- ČSÚCH má nový výbor – předseda Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc, I. místopředseda Prof. MUDr. Peter Gál, CSc,
 II. místopředseda Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc

5. J. Šnajdauf:
- dle telefonické domluvy s členy výboru byla provedena změna v koncepci vzdělávání – příprava 48 měsíců, z toho 12 měsíců na akreditovaném pracovišti, nová koncepce bude rozeslána všem členům výboru (M. Prchlík)

6. Různé:
- na podkladě připraveného konceptu byl odsouhlasen definitivní program kongresu ČPCHS
- pro lepší informovanost zdravotních sester o akcích ČPCH by bylo vhodné vytvořit seznam a adres vrchních sester pracovišť dětské chirurgie
- výbor schválil služební cestu předsedovi ČPCHS na zasedání národních delegátů EUPSA v Gdaňsku 25.-28.5.2005
- na návrh J. Šnajdaufa byly navrženy změny ve stanovách ČPCHS, po dopracování změn vč. sladění se stanovami ČLS JEP bude návrh přepracovaných stanov přiložen ke kongresovým materiálům, aby mohly být diskutovány na veřejném shromáždění ČPCHS.

7. Terníny připravovaných akcí:
- 51. sjezd ČPCHS 2005 – 28.-29.4.2005 Dvůr Králové, informace J. Koudelka  koudelka@fnhk.cz
- Dětské zlomeniny Jemniště 2005 – 11.-12.5.2005 – informace P. Havránek petr.havranek@ftn.cz
- Danube symposium – 21.10.-23.10.2005, Vídeň

 

Příští schůze výboru bude ve Dvoře Králové 27.4.2005 od 19:00 h.

 

 


V Praze, 28.2.2005, Martin Prchlík.