Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 27.4.2005 v 18:00 ve Dvoře Králové

Přítomni:  Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc,  prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý, prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Omluveni: Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D.,
Nepřítomen:


1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
ad 3. b) pro opětovnou absenci P. Gála opět odložena diskuse o koncepci dětské traumatologie
ad 3. d) - o návrhu na úpravy kvalifikačních a mzdových indexů nebylo zatím jednáno, neboť není vůle ze strany pojišťovny, přesto úkol trvá (M. Prchlík, J. Koudelka, P. Fryč, M. Machart).
ad 3. e) uzavřena konference ohledně postoje ČPCHS k podpoře transplantačního programu jater v IKEM, výbor nevyjádřil podporu, oficiální vyjádření bude odesláno představitelům IKEM (R. Škába)
ad 4. b) statistiky DTC zatím nejsou k dizpozici
ad 6. a) stanovy budou předloženy všem přítomným Valné hromady

2. Prof. R. Škába referuje:
- o dopisu Doc. Havlíčkovi o postoji výboru ČPCHS ke koncepci oboru dětské chirurgie, zároveň zažádáno o  statistické zhodnocení operační činnosti
- o dopisu Mgr. Kalfusové k aktualizaci koncepce oboru dětské chirurgie, aktualizovaná koncepce předána Mgr Kalfusové 2.3.2005 (J. Šnajdauf) a její platnost potvrzena dopisem z 11.4. 2005 (R. Škába).
- o dopisu z EUPSA – informace o připravovaném zasedání
- ČPCHS má od ledna 2005 oficiální zastoupení v Eur J Pediatr Surg, vč. zastoupení v redakční radě.
- předkládá k diskuzi návrh Zprávy o činnosti výboru ČPCHS za rok 2004,  výbor souhlasí s jejím předložením Valné hromadě
- o zrušení členství MUDr. Evě Novotné.

3. M. Prchlík referuje:
- o dopracování stanov, které byly předány J. Koudelkovi k distribuci v rámci kongresu ČPCHS
- operačních statistikách, které stále nejsou k dispozici – budou dořešeny při společné schůzi s vedoucími jednotlivých pracovišť dětské chirurgie v ČR
- o připraveném dopisu pro členy s dotazníkem – databáze členů ČPCHS – jméno+tituly, pracoviště, mail
- o požadovaných dat pro databázi pracovišť dětské chirurgie – název pracoviště, adresa pracoviště, vedoucí, podřízenost, počet lůžek, počet lůžek IP, počet lékařů (atestace), kontakt (mail, telefon), zajištění pohotovostních služeb
- o poskytnutí adres členů ČPCHS Doc. Kočvarovi pro sekci dětské urologiek potřebě oznámení kongresu dětské urologie.

4. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:
- o snaze zavést celonárodní registr polytraumat
- o jmenování „Meziresortní skupiny pro prevenci dětských úrazů při MZd ČR“ministryní Emmerovou,  jejím členem byl jmenován i P. Havránek

 

 

6. Různé:
- výbor ČPCHS pověřuje P. Havránka k reprezentaci společnosti při přípravě konceptu celonárodního registru dětských úrazů v  rámci meziresortní skupiny
-  J. Preis podal finanční zprávu za rok 2004
-  kopie účetních dokladů z plateb, které byly poukázány na konto JEP, budou předávány též pokladníkovi ČPCHS

7. Termíny připravovaných akcí:
- Danube symposium – 21.10.-23.10.2005, Vídeň
- 52nd Czech and Slovak International congres of Pediatric Surgery, 27.-28.4.2005 
   během kongresu ve Dvoře Králové bude domluveno se zástupci ze Slovenska

 

Příští schůze výboru bude v Ústí nad Labem 30.9.2005 v 10.00 h.

 


Následného společného jednání výboru ČPCHS a vedoucích  pracovišť dětské chirurgie v ČR se kromě členů výboru zúčastnili:
MUDr. Eva Adámková, MUDr. Jarmila Antonová, MUDr. Vítězslav Baumelt, Doc. MUDr. Karel Havlíček, Mudr. Karel Harvánek, MUDr. Pavel Kryl, MUDr. Tatina Příplatková, MUDr Jiří Švehlák, MUDr. Václav Vacek.

Přítomní byli seznámeni se vzdělávacím programem oboru dětské chirurgie v návaznosti na nový zákon  a dále s navrhovanou koncepcí oboru dětské chirurgie v ČR:
Z diskuze o koncepci oboru dětské chirurgie v ČR vzešla následující doporučení:
1. je nutné provést audit potřeby specializované dětsko-chirurgické péče v ČR,
2. bude zavedena databáze pracovišť dětské chirurgie v ČR s personálním obsazením jednotlivých pracovišť, včetně odborného vzdělání a zajištění pohotovostních služeb,
3. budou zpracovány operačních statistiky statistiky jednotlivých pracovišť, event. přehled ambulantní péče,
3. bude vhodné zjistit, jaké část dětské populace je ošetřována mimo pracoviště dětské chirurgie (tj. na oddělení dospělé chirurgie), včetně věkové struktury a  prováděných výkonů.
        
K udržení komunikace byly domluveny pravidelné společné schůze výboru ČPCHS s  vedoucími jednotlivých pracovišť dětské chirurgie v ČR, příští schůzka bude v listopadu 2005 v Pardubicích, na které by měly být již výše uvedené body zhodnoceny.
Podklady ke zpracování připraví do konce června 2005 M. Prchlík.


V Praze, 28.4.2005, Martin Prchlík.