Zpráva o činnosti výboru ČPCHS v období od 4.6.2003 do 18.2.2005

Výbor ČPCHS  pracoval v uvedeném období ve složení:

předseda  prof.MUDr.R.Škába,CSc.
1.místopředseda: prof.MUDr.P.Havránek,CSc.
2.místopředseda: prim.MUDr.J.Koudelka,CSc.
vědecký sekretář: MUDr.M.Prchlík
pokladník: MUDr.J.Preis
Členové: prof.MUDr.J.Šnajdauf,DrSc., prof.MUDr.P.Gál,Ph.D., prim.MUDr.P.Polák, prim.MUDr.T.Malý

Výbor se sešel na osmi řádných schůzích, a to 10.10.2003 – Ústí nad Labem, 11.12.2003 Praha-Motol, 6.2.2004  Praha-Krč, 15.4.2004  Hradec Králové, 31.5.2004  Štrbské Pleso, 30.9.2004 Mikulov, 9.12.2004 Praha.- Motol, 18.2.2005 Hradec Králové a na jedné mimořádné schůzi 30.6.2004 Praha Motol.

V oblasti organizačně koncepční pracoval výbor na následujících úkolech:
· příprava nové koncepce oboru dětské chirurgie včetně návrhu sítě lůžkových zařízení na základě zadání Ministerstvem zdravotnictví ČR
· příprava návrhu na změnu stanov ČPCHS
· změny v systému postgraduální výuky v dětské chirurgii (ve spolupráci s vedoucím subkatedry IPVZ)
· práce v komisi ČLK pro dohodovací řízení při kategorizaci výkonů a kvalifikačních a mzdových indexů

Byla zřízena vlastní webová doména www.detskachirurgie.cz, na které jsou vystaveny všechny základní dokumenty, zápisy z výborů a aktuality. O webovou doménu se stará prim.MUDr.P.Polák.

 

 

Pracovní návštěvy a setkání:

Bratislava, říjen 2003  Slavnostní konference – 50 let kliniky dětské chirurgie, životní výročí prof.Simana (70 let), v rámci Danubian symposium (prof.Škába).

Praha, květen 2004 – setkání se členy výboru ČPS,  kterým tlumočen jednoznačný požadavek výboru ČPCHS, aby tam kde je zajištěna pediatricko chirurgická péče byly chirurgicky nemocné dětí  ošetřovány pouze dětskými chirurgy. (prof.Škába,MUDr.Prchlík).

Zágreb, červen 2004 – účast na jednání národních delegátů EUPSA, WOFAPS a UEMS a národních delegátů (prof.Škába, prof.Šnajdauf).

Praha, 7.6. 2004  – schůze s ministrem zdravotnictví v rámci setkání ministra s představiteli odborných společností ČLS JEP při tvorbě koncepcí jednotlivých oborů (prof.Škába, MUDr.Prchlík, prof.Šnajdauf).

Praha, 3.2.2005 – schůze představitelů chirurgických oborů se zástupci  MZ ČR a ČLS JEP ohledně koncepce chirurgických oborů  (prof.Šnajdauf).

Kongresy:
Květen 2004 – 50. výroční sjezd ČPCHS - Štrbské Pleso, Slovensko společně se Slovenskou pediatricko chirurgickou společností.

Čestná členství:
Byla udělena prof.Simanovi a prof.Pekarovičovi.

Změna v zastoupení člena ČPCHS v redakční radě Rozhledů v chirurgii – prof.Gál nahradil doc.Tecla.

Členství v European Journal of Pediatric Surgery 
ČPCHS  má od  ledna 2005  zastoupení v European Journal of Pediatric Surgery včetně zastoupení v redakční radě tohoto časopisu (prof.Škába).

Změna v délce postgraduální výuky v dětské chirurgii.
Ve spolupráci se Subkatedrou IPVZ byla připravena změna postgraduální výuky v oboru dětské chirurgie, která se skládá z dvou let chirurgického kmene a čtyř let vlastní výuky v dětské chirurgii.

Členská základna :  V uvedeném období bylo přijato  7 nových členů.  Celkem má ČPCHS k datu 18. 2. 2005  115 členů.

Úkoly pro příští období:
· dokončení elektronické databáze členů ČPCHS, tak aby bylo zajištěno maximální
e-mailové spojení
· vytvoření sekce dětské urologie
· sledování realizace navržené koncepce dětské chirurgie a vývoje lůžkové sítě včetně funkce Center dětské traumatologie (CDT)
· diskuse ke změně organizace výročních sjezdů ČPCHS (otázka dalšího pořádání kongresů se zahraniční účastí, společné kongresy s ČPS)


Dvůr Králové, 29. dubna 2005
prof.MUDr.R.Škába,CSc.