Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 6.10.2006 v 10:00 v Ústí nad Labem

Přítomni: Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý, prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc,
Omluveni: Prof. MUDr. Petr Gál, PhD., Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Nepřítomen:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
bez připomínek

2. Prof. R. Škába referuje:
- přednesl na Slavnostním Bedrnově dnu přednášku „ Pediatrická chirurgie a její odborná společnost“.
- příspěvek o naší  společnosti , který byl odeslán 21.1.2004 na  sekretariát ČLS JEP,  nebyl zapracován do aktualizace Storočenky – výbor bude žádat oficiální vysvětlení, proč se tak nestalo (R. Škába)
- koncem června přišla zpráva, že schůze národních delegátů WOFAPS bude 13. 11. 2006 v New Delhi v rámci AAPS – zúčastníme se pouze korespondenčně,
- odeslal dopis řediteli FN Olomouc Doc MUDr. Jaroslavu Vomáčkovi, CSc ke vzniku oddělení dětské chirurgie na I. Chirurgické klinice FN Olomouc, dle rozhodnutí výboru na minulé schůzi – viz zápis.

3. M. Prchlík referuje:
- bylo zjištěno několik chyb na stránkách společnosti na oficiálních webových stránkách ČSL JEP, byla přislíbena oprava,
- připraví korekci prezentace statistiky operačních výkonů dle diskuze na  poslední schůzi v Brně. I nadále bude sbíráno co nejvíce dat, která je možno dále rozšiřovat, ale bude provedena stratifikace dle diagnóz a dle výkonů, aby šlo data jednodušeji zpracovávat, resp. prezentovat – bude předloženo na příštím jednání v Opavě.

4. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:
- o schůzi vedoucích lékařů dětských traumacenter, která proběhla 20-22.9.2006  v Leskovci nad Moravicí, kde byly sjednoceny požadavky na  statistiku dětských traumacenter. Výbor souhlasí, aby tato statistika byla přidána jako další list každoroční statistiky pracovišť DCH v ČR,
- o změně struktury a obsahu webových stránek www.detskatraumatologie.cz, které v současné podobě nefungují. Nadále budou součástí webových stránek ČPCHS, přičemž zůstane zachována doména – provede P. Polák,
- o registru polytraumatizovaných pacientů, do kterého zatím dětská pracoviště přispívají pouze sporadicky. Na příští schůzi výboru ČPCHS bude požádán P. Gál o seznámení výboru s tímto registrem, aby mohl výbor rozhodnout o dalším postupu,
- o proběhlém kongresu dětské traumatologie v Senci – do budoucna se bude časově střídat se setkáním kostních traumatologů v Jemništi.  

5. Kongresy:
EUPSA Turín, Itálie  16.- 18. 5. 2007
6. Dětské zlomeniny 2007, Jemniště, 9.-10.5.2007,
53. Kongres dětských chirurgů, Brno – konec dubna nebo první týden v  červnu, přesný termín bude určen do příští schůze 1.11.2006.

6. Různé:

- J. Preis přednesl aktuální stav rozpočtu společnosti k 30.9.2006, je nutno dát příkaz k zaplacení WOFAPS,
- stav fondu společnosti k 30.6.2006 byl 503 082,64 Kč, zatím není na účtu připsáno vyúčtování kongresu,
- je nutné připravit rozpočet na rok 2007 do 15.10.2006, R. Škába pošle J. Preisovi návrh rozpočtu na rok 2006,
- uchazeči o registraci v evropském boardu dětské chirurgie musí zaslat požadované materiály a vyplněnou přihlášku dle instrukcí uvedených na  webu předsedovi společnosti ČPCHS R. Škábovi do 29.10.2006, upomínka bude zdůrazněna na webu,
- v roce 2007 budou řádné volby výboru ČPCHS – organizací výbor pověřil opět J. Koudelku,
- je nutné  navázat na poslední setkání s pediatry v loňském roce – předseda společnosti společně se sekretářem požádají o přijetí na  některé z následujících schůzí výboru ČPS.
- dodatek k zápisu ze schůze výboru 1.6.2006:  Výbor schválil odměnu 5000,- Kč MUDr. M. Ryglovi za pomoc při organizaci 52. kongresu českých a slovenských dětských chirurgů s mezinárodní účastí.

7. Plán schůzí výboru ČPCHS:
1.11.2006 – Opava 10:00, od 12.00 bude navazovat společné jednání výboru ČPCHS a zástupců DCH v ČR.
14.12.2006 – Motol


Příští schůze výboru bude v Opavě 1.11.2006 v  10:00 h.


V Ústí nad Labem, 6.10.2006, Martin Prchlík.