Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 1.6.2006 v 12:00 v Brně

Přítomni: Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý, prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Omluveni: Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D., prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D.
Nepřítomen:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
bez připomínek

2. Prof. R. Škába referuje:
- nutno obesílat člena revizní komise k účasti na schůze výboru ČPCHS,
- o vyjádření ČLS JEP k připravovaným  zákonům o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zřízeních a ke změnám zákona o péči o zdraví lidu a ke spolupráci ČLS JEP s ČLK – je vyvěšeno na webu,
- potvrzen zástupce UEMS sekretariátu
- předběžná kalkulace proběhlého kongresu je 290 000,00 Kč
- stav fondu společnosti k 31.3.2006 byl 503 082,64 Kč
- žádost o snížení čl. příspěvku z důvodu odchodu do důchodu. Výbor se usnesl, že důchodci bez úvazku čl. příspěvek platit nebudou, důchodci s  pracovním úvazkem pak budou platit snížený členský příspěvek 100 Kč.

3. M. Prchlík referuje:
 - statistické údaje za rok 2005 odevzdala, i když s někdy s určitým zpožděním, všechna oddělení DCH kromě oddělení FNKV Praha. Data velmi dobře korelují s předpokládanou aktivitou jednotlivých pracovišť, až na  určité výjimky, které mohou být způsobeny určitou variabilitou ve výkazech. Statistika je velmi obsažná a bude nutno specifikovat konkrétně sledovaná data.  

4. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:
- komise pro „Prevenci dětských úrazů“,vytvořila dokument, který bude vystaven na webu,
- proběhla opakovaná jednání na MZd útvaru krizového managementu – standard o ošetřování závažně poraněného dítěte bude vydán jako metodický pokyn ministra zdravotnictví,
- z přímých dotací vlády bude možno doplnit vybavení traumatologických center, požadavky byla podány ,
- ve většině dospělých center již fungují operační střediska, tam kde zatím nefungují (týká se především samostatných center dětských) budou tato operační střediska vytvořena z dotací MZd,

5. Prof. Šnajdauf referuje:
- přečtena odpověď chirurgické společnosti na žádost MUDr. Nováka a Beauforta ohledně operací 14ti letých až 18ti letých.
- poděkování členům akreditační komise

7. Kongresy:
2. slovenská konferencia - Trauma v detskom veku, Senec, 22.-23.6.2006
Dětské zlomeniny, Jemniště, 9.-10.5.2006

8. Různé:
- je nutné aktualizovat historická data oboru DCH na webu – mezi významné osobnosti bude doplněna Doc. MUDr. Helena Hájková DrSc, doplnění nositelů Kafkovy medaile, materiály předá R. Škába P. Polákovi.
- T. Malý podal informaci o dětské chirurgii ve FN Olomouc. Byla deklarována podpora výboru ČPCHS  ke vzniku oddělení dětské chirurgie na I. Chirurgické klinice FN Olomouc, písemné vyjádření výboru zašle předseda R. Škába řediteli nemocnice Doc. MUDr. Jaroslavu Vomáčkovi CSc, podklady o oddělení písemně předal T. Malý.

9. Plán schůzí výboru ČPCHS:
6.10.2006 – Ústí n. Labem 10:00
1.11.2006 – Opava 10:00, od 12.00 bude navazovat společné jednání výboru ČPCHS a zástupců DCH v ČR.
12.2006 – Motol


Příští schůze výboru bude v Ústí nad Labem 6.10.2006 v  10:00 h.

V Praze, 1.6.2006, Martin Prchlík.