Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 14.12.2006 v 12:00 v Praze Motole

Přítomni: Ph.D., Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý, prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Omluveni: Prof. MUDr. Peter Gál,
Nepřítomen:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
bez připomínek

2. Prof. R. Škába referuje:
- o výsledovce hospodaření za 3. čtvrtletí 2006, zatím bez vyúčtování kongresu, celoroční vyúčtování bude na příští schůzi,
- o soupisu nezaplacených příspěvků, bude upozorněna předsedkyně revizní komise J. Antonová (M. Prchlík),
- o zápisu ze schůze předsedů organizačních složek ČLS JEP
- o odeslání návratky základních údajů pro potřeby ČLS JEP, výše členských příspěvků zůstává nezměněna – 300 Kč, výborem odsouhlaseno zvýšení odměny administrativní pracovnici ČPCHS na 70 Kč/hod.
- o změně adresy E. Matouškové, pověřené vedením oddělení dětské chirurgie FNKV – matousko@fnkv.cz
- od sdělení z MZd, které rozhodlo o sledování čekací doby u vybraných výkonů dle odborností, žádají o vytypování sledovaných výkonů v oboru dětské chirurgie, výbor doporučuje následující výkon: tříselná kýla K40.9 (odpověď R. Škába), 
- o přihlášce do společnosti od MUDr. Milana Štemprok, přijetí doporučeno, přijat dnem 14.12.2006.

3. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:
- AO rozpracovává standardy pro dětské pacienty, na sympoziu o dětských zlomeninách na Jemništi 2007 bude workshop AO osteosyntéz,
- odborné společnosti oborů chirurgie, úrazové chirurgie a dětské chirurgie požádaly MZd o každoroční ekonomickou podporu pro Trauma centra pro řešení krizových situací,      
- opětně diskutována otázka vhodnosti dětského registru polytraumatizovaných pacientů v rámci Úrazového registru České republiky, doporučeno jednání v rámci Meziresortní komise pro prevenci dětských úrazů (P. Havránek), bude zprovozněn registr ošetřovaných poraněných dětí v CDT 2007 (P. Havránek).

5. Prof. Šnajdauf referuje:
- o přihláškách pro registraci v evropském boardu dětské chirurgie, na minulé schůzi doporučené přihlášky byly již odeslány,  další doporučené přihlášky: V. Vacek, J. Morávek, K. Pýcha, L. Zeman, B. Rousková.
- Typy pracovišť pro udělení akreditace -

7. Kongresy:
EUPSA 16.-18.5.2007
6. Dětské zlomeniny 2007, Jemniště, 9.-10.5.2007,
53. Kongres dětských chirurgů, Mikulov – 18.-19.10 2007

8. Různé:
- T. Malý vznesl připomínku k otištěné koncepci v Rozhl v Chir č 8/06, kde není uvedeno samostatné pracoviště v Olomouci.  Výbor ČPCHS při typizací akreditovaných pracovišť v oboru DCH zjistil potřebu aktualizace koncepce  a bude se změnou

koncepce zabývat na příští schůzi v II/2007. Stanovisko výboru ke vzniku pracoviště DCH ve FN Olomouc se nemění a bude zohledněno v aktualizaci koncepce (viz zápis 2006/02 ze dne 1.6.2006 v Brně.
- schůzka s pediatry je domluvena na 21.12.2006 11:00
- komentář k webovým stránkám Dětského centra operační léčby nemocnice Třinec:
Výbor ČPCHS konstatuje, že nemá zatím žádné informace o vznikajícím pracovišti. Dle informací na webových stránkách nově vzniklého centra nemá žádný lékař tohoto pracoviště specializační atestaci z dětské chirurgie, dle paragrafu 2 Stanov ČPCHS nelze považovat Dětské centrum operační léčby v Třinci za pracoviště dětské chirurgie a nelze na něm ošetřovat chirurgicky nemocné děti. Kopie stanoviska výboru ČPCHS bude odeslána hejtmanovi, zdravotnímu radovi, řediteli zařízení, regionální pojišťovně,
- výbor projednal a doporučil žádost pracoviště DCH FN Bulovka o změnu typu akreditace z I. na II. typ.

9. Plán schůzí výboru ČPCHS:
2.2.2007 – Hradec Králové, 10:00
11.4.2007 – Kolín primářská, pokud by nebyla, pak 13.4. Krč
8.6.2007 – Ústí nad Labem, 10:00
17.10. 2007 – Mikulov, během kongresu, starý a nový výbor
18.10.2007 – Mikulov, primářská a Valná hromada

Příští schůze výboru bude v Hradci Králové 2.2.2007 v  10:00 h.

Všem členům společnosti  přejeme pevné zdraví, co nejvíce vyléčených pacientů a dostatek optimismu v novém roce 2007.

V Praze, 15.12.2006, Martin Prchlík.