Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 17.10.2007 v 17:00 v Mikulově

Přítomni: Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D., Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý,prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, MUDr. Michal Rygl, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Omluveni:
Nepřítomen: 
Za revizní komisi: prim. MUDr. J. Antonová, prim. MUDr. K. Harvánek
 
 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
bez připomínek, pouze dopsat člena revizní komise
 
2. Zpráva volební komise:

Volby proběhly dvoukolově korespondenční formou. V prvním kole mohli být voleni všichni volitelní členové společnosti, prvních 18 s nejvyšším počtem hlas postoupilo do druhého kola. Ve druhém kole bylo do výboru zvoleno 9 členů s nejvyšším počtem hlasů v pořadí:               

                                               J. Šnajdauf                          45 hlasů

                                               P. Havránek, R. Škába    44 hlasů
                                               J. Koudelka                       43 hlasů
                                               M. Prchlík                           41 hlasů
                                               T. Malý                                33 hlasů
                                               P. Polák                             29 hlasů
                                               J. Preis                              28 hlasů
                                               M. Rygl                               22 hlasů               
Volby byly revizní komisí uznány za platné.
Přesný průběh s počty hlasů prvního kola jsou na webových stránkách společnosti (www.detskachirurgie.cz).
 
3. Volby funkcionářů výboru ČPCHS:
předseda společnosti – odevzdáno 9 hlasů, platných 9: Škába 7 Šnajdauf  2                             zvolen prof. MUDr. Richard Škába, CSc
místopředseda společnosti – 9 hlasů, platných 9: Havránek 7, Šnajdauf 1, Preis 1                  zvolen prof. MUDr. Petr Havránek, CSc
vědecký sekretář společnosti – 8 hlasů, platných 8: Prchlík 5, Šnajduf 1, Polák 1, Koudelka 1           zvolen MUDr. Martin Prchlík
pokladník společnosti –8 hlasů: platných 8, Preis 6, Polák 1, Koudelka 1                                zvolen MUDr. Jindřich Preis, PhD
4. Závěrečná zpráva o činnosti  výboru ČPCHS roky v letech 2003- 2007:
- R. Škába přednesl návrh závěrečné zprávy, která byla po minimálních připomínkách přijata výborem a bude přednesena na Výročním shromáždění členů ke schválení nejvyšším orgánem ČPCHS. 
 
5. Prof. R. Škába referuje o:
- platbě za doménu společnosti 2860 Kč,
- dopisu prof. Pintera ohledně historie DCH v Evropě – dodán přehled za Českou republiku (R. Škába, J. Šnajdauf),
- statistice UZIS – předána M. Prchlíkovi,
- návrhu čestného členství pro emer. prim. Odd.DCH v Kolíně MUDr. Ivana Kosíka
- výsledku návrhu ČPCHS na ocenění časopiseckých prací za rok 2006, podaném předsednictvu ČLS JEP.  Ani jedna z navržených prací nebyla přijata.
- žádosti MUDr P. Sychra o ukončení členství – důchod,
- nových žádostích o členství v ČPCHS – MUDr Lucie Kavalcová FN Motol, MUDr Petra Kuklová FN Motol, MUDr Jan Trachta FN Motol, MUDr Jitka Hrabáková – Most, všichni doporučeni k přijetí a přijati za členy Společnosti.
6. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:
- o schůzi traumatologické sekce ČPCHS 12.-14.9.2008  v Harrachově (www.detskachirurgie.cz)
7. Kongresy:
- 3. kongres dětské intenzivní medicíny a anestézie, Brno, 29.-30.11.2007, 
- 54. kongres českých a slovenských dětských chirurgů,  Vrátná dolina, 27.-28.3.2008,
- EUPSA, Istanbul, 18.-21.6.2007.
 
8. Různé:
9. Plán schůzí výboru ČPCHS:
 
RUŠÍ SE PLÁNOVANÁ SCHŮZE V OLOMOUCI 7.12.2007,
neboť se již nyní omluvili 3 členové výboru, při náhodné neúčasti dalšího člena by nebyl výbor usnášeníschopný. Přesun na jiný termín již není možný pro velký počet dalších akcí.
Předběžný plán schůzí v roce 2008:  
1. 2. 2008 - Krč,   
26. 3. 2008 - Vrátná (večer před 54 kongresem českých a slovenských dětských chirurgů),
mezi 25.5-7.6. – Ústí n. Labem, přesný termín a místo určí prim. Polák, který bude setkání primářů organizovat,
září/ říjen - Olomouc,
prosinec – Praha Motol spolu s atestacemi.  
Upřesnění dnů a místa schůzi bude na příští schůzi výboru. 
 
Příští schůze výboru bude v Praze Krči 1.2. 2008, od 10:00,
 
 
Pohodové a radostné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a trpělivosti do roku 2008!
 
 
V Praze, 20.11. 2007, Martin Prchlík.