Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 11.4.2007 v 10:00 v Kolíně

Přítomni: Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, CSc, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, prim. MUDr. Tomáš Malý, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Za revizní komisi: Prim. MUDr. J. Antonová

Omluveni: prim. MUDr. Petr Polák,
Nepřítomen: Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D., 


1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
bez připomínek, dopsat člena revizní komise
z minulých úkolů trvají tyto body:
- opět diskutován postoj ČPCHS ke vzniku Dětského centra operační léčby v  Třinci, bude odeslán dopis řediteli DCOL nemocnice Třinec s požadavkem na vysvětlení zajištění péče (R. Škába, M. Prchlík),
- ČSÚCH společným dopisem s ČCHS obrací na krajské hejtmany o spolupráci při zajišťování specializované péče v dospělých traumacentrech, výbor ČPCHS pověřuje P. Havránka sestavením podobného dopisu za CDT.

2. Prof. R. Škába referuje:
- o novém prezidiu ČLS JEP,
- o možnosti navrhnout práce publikované v roce 2006 k ocenění ČLS JEP –  do kategorie původní vědecká práce zatím navrženi T. Pešl, R. Škába, M. Rygl 2 x, mailovou konferencí bude doplněno, nutno odeslat do konce května,
- o dohodovacích řízení ČLS JEP – zástupci za ČPCHS R. Frič a M. Machart,
- o dohodovacím řízení ČLK ve věci kódů ultrazvukových vyšetření (7.2.2007) – byl přítomen M. Frič,
- o možnosti zajištění ohodnocování akcí přes ČLS JEP (bezplatně),
- o závěru znalecké komise MZd ČR v případu hospitalizace pacientky dětské gynekologie hospitalizované na oddělení dětské chirurgie FN Motol.

3. M. Prchlík referuje:
- o zpracované statistice za rok 2006, zatím neodevzdaly: KDCHTO FN Brno, KDCHT FTN, DCH FN Bulovka, DCH FNKV, DCH FN Plzeň, DCH Most, DCH Zlín. Statistika bude presentována na  jednání vedoucích pracovišť DCH,
- o docházce členů výboru ČPCHS v letech 2004-2006 (celkem 16 schůzí):
 R. Škába, M. Prchlík  16 x
 J. Snajdauf, J. Koudelka  15 x
 P. Havránek, J. Preis  13 x
 T. Malý    12 x
 P. Polák      9 x
 P. Gál      6 x 

4. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:
- o možnosti stále se ještě přihlásit na workshop na Ječniště,
- o návrhu pro schůzi Vlády ČR "Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017“, dopracované připomínky P. Gála v tomto materiálu nebyly konzultovány na výboru ČPCHS a členové výboru s nimi z  valné části nesouhlasí. Výbor ČPCHS pověřil P. Havránka o vyjádření k tomuto dokumentu, které bude po připomínkování a konzultaci se všemi členy výboru ČPCHS odeslán do konce dubna 2007 na MZd jako stanovisko výboru ČPCHS k tomuto dokumentu.

- 5. Prof. Šnajdauf referuje:
- abstrakta z kongresu 2007 nelze publikovat v Pediatrii pro praxi,
- slovenští kolegové mohou atestovat v ČR, musí ale splnit naše podmínky,
- o provedených 2 změnách ve vzdělávácím programu oboru DCH, aktualizovaná verze bude vyvěšena na webu ČPCHS,
- UEMS zaslala „European Sylabus in Pediatric Surgery“ ke sjednocení požadavků pro postgraduální vzdělávání, bude diskutován na kongresu EUPSA,
- ze setkání vedoucích pracovníků pracovišť IPVZ – člen zkušební komise za ČLK nesmí mít úvazek IPVZ – za ČLK bude navržen za M. Prchlíka J. Koudelka, M. Prchlík bude nadále řádným členem komise (IP),
- dle informace z IPVZ nebyla potvrzena akreditační komisí pro dětskou urologii akreditace KDCH FN Motol pro obor dětské urologie,

7. Kongresy:
EUPSA – Torino, 16.-18.5.2007,
6. Dětské zlomeniny 2007 - Jemniště, 9.-10.5.2007,
53. Kongres dětských chirurgů – Mikulov, 18.-19.10 2007.

8. Různé:
- volby (zajišťuje J. Koudelka) se budou konat dvoukolově písemnou formou,  první kolo do konce června, druhé kolo do konce září,
- M. Prchlík informoval o vzniku ČSIM, ve výboru společnosti jsou 2 zástupci chirurgických oborů – P. Pafko, M. Prchlík.

9. Plán schůzí výboru ČPCHS:
8.6.2007 – Ústí nad Labem
17.10. 2007 – Mikulov, starý a nový výbor
18.10.2007 – primářská, Valná hromada ČPCHS

Příští schůze výboru bude v Ústí nad Labem, 8.6.2007 v  10:00 h.


V Praze, 11.4.2007, Martin Prchlík.