Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 8.6.2007 v 10:00 v Ústí nad Labem

Přítomni: Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D., Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Jindřich Preis,Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc

Omluveni: prim. MUDr. Jaroslav Koudelka CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý,

Nepřítomen:

Za revizní komisi: Prim. MUDr. K. Harvánek

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
bez připomínek dopsat člena revizní komise
z minulých úkolů trvají tyto body:
- možnost navrhnout publikované práce v roce 2006 k ocenění ČLS JEP – do kategorie původní vědecká práce – T. Pešl, R.
Škába, M. Rygl, M. Rygl, mailovou konferencí bude doplněno, odeslat do konce května (odešle R. Škába).

2. Prof. R. Škába referuje:
- dle zprávy ČLS JEP je aktuální stav počtu členů ČPCHS 109,
- o hospodaření k 31.3.2007: na účtu 218 000 Kč, příjmy - příspěvky 20700 Kč, náklady - administrativa 2 531 Kč.
- o potvrzení o registraci do WOFAPS,
- o dopisu prof. Jandy o zavedení očkování proti rotavirům, náklady očkování u rizikových skupin by byly pokryty ZP, je
nutné tyto rizikové skupiny vytypovat a určit přibližné počty – oboru dětské chirurgie se týkají vrozené vady řešené
chirurgicky do 3 měsíců věky – odhadem do 250-300/rok ( odpověď R. Škába)
- o písemném dotazu T. Malého na vzdělávací program na webu, kde chybí vyjmenované pracoviště ve FN Olomouc – v další
verzi již nebudou jednotlivá pracoviště vyjmenovávána, bude záležet na stupni akreditace,
- o připravovaném kongresu ČPS, který se bude konat 25-27.9.2008 v Jihlavě, prof. Hrstková, vyzývají nás ke spolupráci a
žádají o určení kontaktní osoby k dalším jednáním – určen P. Gál,
- o návrhu ČLS JP na zrušení členství V. Kosíkovi z důvodu dluhu, při diskuzi navrhnuto vzhledem k zásluze o obor a věku
prominutí dluhu, zároveň bylo navrženo udělení čestného členství v ČPCHS (vyřídí R. Škába).

3. M. Prchlík referuje:

4. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:
- o proběhlém sympoziu Jemniště 2007 – 35 přednášek, 79 účastníků,
- o připravované schůzi traumatologické sekce ČPCHS 12.-14.9.2008 v Harachově – pořádá FN Motol (B. Kocmichová),
- o potvrzení dotací útvaru krizového managementu pro trauma centra v ČR,
- o možnostech čerpání grantů EU pro krizové situace, možno využít částečně i pro obecnou traumatologii.

5. Prof. Šnajdauf referuje:
- o atestaci UEMS, byla udělena všem navrhovaným členům ČPCHS, oficiální zkratka FEBPS,
- o doporučení ke sjednocování vzdělávání v oboru DCH v Evropě (diagnostická rozvaha,….),
- o novele stavovského předpisu ČLK č. 16, kterou odsouhlasilo představenstvo ČLK dne 19. 1. 2007, výbor vyjádřil
nesouhlas s § 6, stanovujícím poplatky za registraci vzdělávacích akcí (vyřídí R. Škába).

7. Kongresy:
53. Kongres dětských chirurgů, Mikulov – 18.-19.10.2007
3. kongres dětské IM – Brno – rozeslat na pracoviště DCH
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E. PURKYNĚ
ČESKÁ PEDIATRICKO CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST

8. Různé:
- prof. Gál představil v bodech návrh nové koncepce dětské traumatologie. Pracovní verzi této koncepce zašle prof. Gál do
sekretariátu ČPCHS do konce června 2007, aby mohla být odeslána jednotlivým členům výboru. Její následné dopracování
bude v těchto termínech:
do 25.7.2007 pošlou členové výboru své připomínky v elektronické verzi na adresu: richard.skaba@lfmotol.cuni.cz,
připomínky budou přiřazeny k jednotlivým bodům původního návrhu,
30.7.2007 bude nová verze koncepce jako jeden materiál opět rozeslána k oponování.
31.8. 2007 konečný termín pro připomínky.
1. – 10. 9. 2007 se dotvoří konečná podoba dokumentu ( konsensuálně Gál, Havránek, Škába)
Do 14. 9. 2007 bude „Návrh koncepce dětské traumatologie“ odeslán ze sekretariátu ČPCHS na Min. zdravotnictví ( zařídí
Škába)
- výbor potvrdil certifikát o „Způsobilosti k provádění laparoskopických operací v dětském věku“, vydaný MUDr. M.
Machartovi.

9. waiting list čestných členů:
Václav Kosík

10. Plán schůzí výboru ČPCHS:
16.10. 2007 – Mikulov starý a nový výbor, hodina bude upřesněna
18.10.2007 – primářská, Valná hromada

Příští schůze výboru bude v Mikulově 16.10.2007.

V Praze, 8.6.2007, Martin Prchlík.