Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 1.2.2008 v 10:00 hod. ve FTN Praha-Krč

Přítomni: Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý, prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc

Omluveni: MUDr. Michal Rygl,

Nepřítomen:

Za revizní komisi: prim. MUDr. K. Harvánek

1. Schválení programu schůze: návrh programu schůze byl schválen všemi členy.

2. Kontrola zápisu z minulé schůze a stavu úkolů :

- bez připomínek, pouze dopsat člena revizní komise

- k návrhu čestného členství pro emer. prim. oddělení DCH v Kolíně MUDr. Ivana Kosíka je nutno vyzvat prim. Navrátila, aby podal návrh se životopisem (M. Prchlík),

- odeslat MUDr. Maráčkovi kopii dopisu z června 2007 o vedení dětské chirurgie ve FN Olomouc (R. Škába).

2. Předseda společnosti prof. R. Škába referuje o:

- konečné úpravě členství v ČLS JEP- z naší strany bez připomínek,

- dopisu z časopisu Zdraví - odeslány informace o sjezdu,

- dopisu odboru zdravotnictví KÚ Karlovarského kraje k provádění elektivních chirurgických výkonů u dětí na sálech ORL - výbor ČPCHS žádost posoudil mailovou konferencí a vyjádřil s ní souhlas,

- připomínkovém řízení vyhlášky 424 – výbor ČPCHS se podpořil připomínky ČPS týkající se oboru dětská sestra,

- vzniku regionálních konzultantů - seznam navržených konzultantů (viz mailová konference) odeslán na MZd,

- shromáždění členů ČLS JEP - zápis bude vyvěšen na webu (M. Prchlík),

- soutěži o nejlepší vědecké prace za rok 2007 vyhlášen ČLS JEP - návrhy za ČPCHS na schůzi ve Vrátné,

- žádosti o zaplacení členství ve WOFAPS – výbor návrh odsouhlasil, nutno znát konkrétní výhody tohoto členství, předáno J. Preisovi,

- novém kódu o zateplování pacienta při operaci – zjistit náplň (Machart, Frič).

3. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje o:

- nadačním fondu Kolečko, ve společné akci s Reiffeisen Bank bylo vybráno 1 mil. Kč, tato částka bude cíleně odevzdána na potřebné dovybavení CDT FN Motol, FN Plzeň, FN Brno a FN Ostrava (www.kolecko.cz) ,

- jednání ČSÚCH o nákupu zdravotní traumatologické péče zdravotními pojišťovnami, byly navrženy 2 varianty,

- využití evropských strukturálních fondů, jedná se i o traumatologickou péči, nám. MZd ing Šnajdr žádá o vypracování modelového centra dětské traumatologie (cca 200 mil. Kč) – vypracuje P. Havránek a rozešle členům výboru mailem,

- o Brněnském registru dětských traumat (grant pro DTC), schůzka s instrukcemi se uskutečnila v Brně v prosinci 2007, k provozu nabídka 2 počítačů /1 DTC, odhad 250 dětí/rok ISS 16 a více, byl rozeslán dopis ředitelům nemocnic s DTC, informace na  www.urazovyregistr.cz,

- o statistice úrazů z pracovišť DCH – odeslat do konce února 2008,

- o AO Alumni Czech, snaha o pořádání certifikovaného kurzu AO (možnost Jemniště 2009), webový odkaz bude umístěn na stránky ČPCHS.

4. Různé: - M. Prchlík referuje o jednání na MZd a katedře ošetřovatelství 1. LF UK o problému dětských sester v ČR, který začíná být katastrofální a  nepůjde tak vyhovět personálním podmínkám de Vyhlášky MZd č. 45/1997 Sb:

1. přechodně bude provedeno rozšíření kompetencí pro všeobecné sestry a zkrácení praxe pro erudici dětské sestry na 1,5 roku (březen 2008)

2. zavedení zkrácené verze pro dětský ARIP pro držitelky dospělého postgraduálního vzdělání v ARIP na 1 rok (podzim 2008),

3. rozšíření pediatrického bloku v rámci národního curriccula pro všeobecnou sestru a porodní asistentku,

4. bude opět vyvoláno jednání o zařazení oboru dětská sestra do negraduálního vzdělání,

- držitelé FEBPS by měli být zveřejněni na webu – doporučeno vznést dotaz, zda bude certifikát (J. Šnajdauf),

- nutno se rozhodnout o pořádání mezinárodního kongresu ČPCHS bude zúřadováno mailovou konferencí,

- bylo by vhodné zkusit kongres společně s ČPS, která nás opakovaně k tomuto vyzývala.

5. Kongresy:

- 3. kongres dětské intenzivní medicíny a anestézie, Brno, 29.-30.11.2007,

- 54. kongres slovenských a českých dětských chirurgů, Vrátná dolina, 27.-28.3.2008,

- EUPSA, Istanbul, 18.-21.6.2007.

6. Plán schůzí výboru ČPCHS:

26. 3. 2008, 17:00, Vrátná, hotel Boboty (večer před 54. kongresem českých a slovenských dětských chirurgů),

28.5.2008 - společně s vedoucími pracovišť DCH v ČR - Ústí n. Labem, organizuje P. Polák

12.9. 2008 - Olomouc,

prosinec – Praha Motol spolu s atestacemi.

Příští schůze výboru bude ve Vrátné, 26.3. 2008 od 17:00.

V Praze, 8.3. 2008, Martin Prchlík.