Výbor

Předseda

prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, FN - Brno

Planka.Ladislav@fnbrno.cz

Místopředseda

doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN Praha - Krč
tomas.pesl@ftn.cz

Vědecký sekretář

MUDr. Lucie Poš, Ph.D
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol
lucie.pos@fnmotol.cz

Pokladník, administrátor

MUDr. Radek Štichhauer,Ph.D. - pokladník
Oddělení dětské chirurgie a traumatologie FN Hradec Králové
radek.stichhauer@fnhk.cz

Členové

MUDr. Vojtěch Dotlačil - webmaster
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol
vojtech.dotlacil@fnmotol.cz

prof. MUDr. Rygl Michal, Ph.D. – národní delegát UEMS
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol
michal.rygl@fnmotol.cz

MUDr. Ivana Slívová, Ph.D.
CHirurgická klinika FNsP Ostrava

MUDr. Jan Škvařil, Ph.D.
Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice Bulovka
jan.skvaril@bulovka.cz

MUDr. Martin Čepelík
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN Praha - Krč
martin.cepelik@ftn.cz

Revizní komise

MUDr. Barbora Kučerová, Ph.D – národní delegát UEMS
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol
barbora.kucerova@fnmotol.cz

MUDr. Karel Harvánek
Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice Bulovka
harvanek.karelmudr@post.cz

MUDr. Horák Zbyněk
Oddělení dětské chirurgie, Chirurgická klinika Nemocnice Pardubice
zbynek.horak@nempk.cz