Informace o atestaci

 1. Atestační zkoušky se konají v souladu zejm. s vyhláškou č. 188/2009 Sb. a nařízením vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení úhrad za zkoušky (dále jen „nařízení vlády č.184/2009 Sb.“).
   
 2. LF – pověřená organizace – na základě této smlouvy s ministerstvem je oprávněna zajišťovat atestační zkoušky.
   
 3. Úhrada za atestační zkoušku podle nařízení vlády č. 184/2009 Sb. náleží LF pověřené organizací atestační zkoušky.
   
 4. Přihlášku k atestační zkoušce zasílá uchazeč písemně LF, kterou si zvolil pro vykonání atestační zkoušky. Formulář přihlášky je k dispozici na webových stránkách LF. Uchazeč o atestaci zasílá přihlášku na vybraný termín 60 dní před termínem atestační zkoušky, a to z důvodu nutného posouzení LF , zda byly splněny požadavky stanovené příslušným vzdělávacím programem a event. odstraněny nedostatky podané v přihlášce a přílohách. Všechny požadavky příslušného vzdělávacího programu musí být splněny nejpozději 30 dní před termínem atestační zkoušky.
   
 5. Přihláška k atestační zkoušce musí obsahovat následující přílohy:
  • kopie průkazu odbornosti – jen části s řádnými záznamy povinné praxe, které musí být stvrzeny podpisem a razítkem školitelů,
  • kopie logbooku – jen části s přehledem odborné praxe a provedených výkonů, které musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisy a razítkem školitelů.
    
 6. Uchazeči, kteří získali odbornou nebo specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v cizině dále dokládají:
  • kopii rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.
    
 7. Uchazeči, kteří zažádali o započtení odborné praxe absolvované v jiném oboru specializace, v cizině nebo doktorském studijním programu dále dokládají:
  • kopii rozhodnutí ministerstva o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v cizině nebo doktorském studijním programu a
  • kopii dokladu o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v jiném oboru specializace.
    
 8. K atestační zkoušce může přistoupit uchazeč, který prokáže splnění požadavků vzdělávacího programu platného v době, kdy specializační vzdělávání probíhalo.
   
 9. V případě, že v průběhu SV bylo více platných vzdělávacích programů, uchazeč uvede na přihlášce, podle jakého programu se vzdělával. LF posuzuje splnění požadavků dle příslušného vzdělávacího programu, a to splnění délky a struktury požadované praxe, která musí být řádně zaznamenána v průkazu odbornosti, a dále splnění požadovaných výkonů, které jsou zaznamenány a potvrzeny školitelem v logbooku.
   
 10. Pokud údaje v přihlášce k atestační zkoušce a jejích přílohách neodpovídají stanoveným požadavkům pro vykonání atestační zkoušky nebo jsou údaje v přihlášce nečitelné, vyzve LF uchazeče k odstranění nedostatků přihlášky, a to nejpozději do 10 dnů od obdržení přihlášky.