Termíny a místo atestací

 

  1. Termíny atestačních zkoušek v jednotlivých oborech SV (minimálně 2 termíny pro každý obor) stanoví ministerstvo s přihlédnutím k návrhům KOR pro SV, a to každoročně nejpozději do 31. ledna. Za tím účelem KOR pro SV každoročně nejpozději do 15. ledna oznámí řediteli odboru vzdělávání a vědy ministerstva termíny, k nimž dospěla po vzájemné dohodě a ve vzájemné spolupráci s lékařskými fakultami podle bodu 7.3 této smlouvy. KOR pro SV může jako termín určit i rozmezí několika dní, ve kterých se budou atestační zkoušky konat. V případě potřeby ministerstvo stanoví další termíny, a to na základě individuálních žádostí lékařských fakult jako pověřených organizací.
     
  2. Změna termínů atestační zkoušky ze strany lékařské fakulty je možná pouze ve výjimečných případech a vždy jen po předchozím schválení ředitelem odboru vzdělávání a vědy ministerstva.
     
  3. Pověřená organizace (lékařská fakulta), která atestační zkoušku organizuje, zasílá uchazečům, kteří splňují podmínky pro vykonání zkoušky, na doručovací adresu pozvánku k atestační zkoušce s potvrzením termínu, místa konání a event. další informace ke konání atestační zkoušky, a to nejpozději do 30 dnů před termínem konání atestační zkoušky. Pozvánku k atestační zkoušce zasílá též členům atestační komise a v kopii i pověřené organizaci, u níž je uchazeč evidován.

 

Pro rok 2023 jsou opět připraveny dva termíny atestační zkoušky. Nejbližší z nich bude v dubnu 20. 4. 2023 v dikci Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a termín pro řádné přihlášení se již blíží!!!. Druhý termín je potom 7. 12. 2023 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Těšíme se na Vás.

 

Přihláška k atestaci je k vyplnění zde.

 

Další plán realizace atestací:

2023 FN Hradec Králové, FN Brno
2024 FN Olomouc, FN Motol
2025 FN Plzeň, TN Krč
2026 FN Brno, FN Hradec Králové
2027 FN Olomouc, FN Motol