Termíny a místo atestací

 

  1. Termíny atestačních zkoušek v jednotlivých oborech SV (minimálně 2 termíny pro každý obor) stanoví ministerstvo s přihlédnutím k návrhům KOR pro SV, a to každoročně nejpozději do 31. ledna. Za tím účelem KOR pro SV každoročně nejpozději do 15. ledna oznámí řediteli odboru vzdělávání a vědy ministerstva termíny, k nimž dospěla po vzájemné dohodě a ve vzájemné spolupráci s lékařskými fakultami podle bodu 7.3 této smlouvy. KOR pro SV může jako termín určit i rozmezí několika dní, ve kterých se budou atestační zkoušky konat. V případě potřeby ministerstvo stanoví další termíny, a to na základě individuálních žádostí lékařských fakult jako pověřených organizací.
     
  2. Změna termínů atestační zkoušky ze strany lékařské fakulty je možná pouze ve výjimečných případech a vždy jen po předchozím schválení ředitelem odboru vzdělávání a vědy ministerstva.
     
  3. Pověřená organizace (lékařská fakulta), která atestační zkoušku organizuje, zasílá uchazečům, kteří splňují podmínky pro vykonání zkoušky, na doručovací adresu pozvánku k atestační zkoušce s potvrzením termínu, místa konání a event. další informace ke konání atestační zkoušky, a to nejpozději do 30 dnů před termínem konání atestační zkoušky. Pozvánku k atestační zkoušce zasílá též členům atestační komise a v kopii i pověřené organizaci, u níž je uchazeč evidován.

 

V roce 2021 je připraven ještě jeden termín atestační zkoušky, a sice 2. 12. 2020 na Chirurgické klinice FN Olomouc v dikci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Těšíme se na Vás.

 

Přihláška k atestaci je k vyplnění zde.

 

Další plán realizace atestací:

2022 TN Krč, FN Plzeň
2023 FN Hradec Králové, FNsP Ostrava
2024 FN Brno, FN Motol
2025 FN Olomouc, TN Krč
2026 FN Plzeň, FN Hradec Králové
2027 FNsP Ostrava, FN Brno