Obsah, průběh a hodnocení atestační zkoušky

 

 1. Atestační zkouška se koná před nejméně třemi členy oborové atestační komise, jejíž členy jmenuje ministr zdravotnictví na návrh univerzit, České lékařské komory, odborných společností a akreditovaných a vzdělávacích zařízení. KOR pro SV navrhne složení konkrétní komise na příslušný termín atestační zkoušky tak, aby součástí komise byli zástupci jiné pověřené organizace než té, u níž se koná atestační zkouška.
   
 2. Atestační zkouška se skládá zpravidla z části teoretické a části praktické (viz vzdělávací program příslušného specializačního oboru). Praktická zkouška předchází zkoušce teoretické.
   
 3. Aktuální seznamy otázek a doporučené literatury k atestační zkoušce uveřejňuje ministerstvo na svých webových stránkách (www.mzcr.cz) a shodně je zveřejňují lékařské fakulty na  svých webových stránkách. Otázky k atestační zkoušce připraví lékařská fakulta pověřená organizací atestace k losování u atestační zkoušky.
   
 4. Před zahájením atestační zkoušky je uchazeč povinen vždy prokázat svoji totožnost a předložit doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací příslušné části atestační zkoušky zaslané na adresu pověřené organizace zajišťující atestační zkoušku v daném termínu. Uchazeč zároveň předloží atestační komisi ke kontrole originál průkazu odbornosti a logbooku. O předložení dokladu totožnosti a dokladu o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací příslušné části atestační zkoušky a kontrole průkazu odbornosti a logbooku se provede záznam do protokolu o atestační zkoušce.
   
 5. Praktická zkouška, jejíž součástí je provedení klinického výkonu, se koná na akreditovaném klinickém pracovišti spolupracujícím s lékařskou fakultou zajišťující atestační zkoušku v daném termínu za přítomnosti examinátora se jmenovacím dekretem ministra zdravotnictví a školitele akreditovaného pracoviště. O průběhu praktické části je proveden záznam, který je součástí protokolu o atestační zkoušce. V případě neúspěšně vykonané praktické části zkoušky se v teoretické části atestační zkoušky již nepokračuje. V případě úspěšného složení praktické části atestační zkoušky a odstoupení od teoretické části nebo neúspěšného pokusu o tuto část zkoušky může atestační komise po dohodě doporučit uznání praktické části zkoušky provedením zápisu do protokolu o atestační zkoušce, s platností po dobu dvou let.
  Obsah teoretické části atestační zkoušky je rovněž určen příslušným vzdělávacím programem. Stanoveny jsou tři odborné otázky, z nichž jedna může být nahrazena obhajobou atestační práce, popřípadě testem, nebo obhajoba atestační práce, popřípadě test, mohou být další částí zkoušky.
  V případě ne zcela dostačující odpovědi, nikoliv zásadní neznalosti, na některou ze zadaných otázek, může atestační komise položit doplňující otázku. Doplňující otázku lze položit pouze jednou v průběhu zkoušky a zaznamenává se do protokolu o atestační zkoušce.
   
 6. Uchazeč se může omluvit z praktické nebo teoretické části zkoušky písemně před termínem zkoušky na adresu pověřené lékařské fakulty nebo odstoupením před jejím zahájením (je nutné provést záznam o odstoupení do protokolu). V tomto případě se může přihlásit v nejbližším možném termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné. Úhrada nákladů spojených s organizací atestační zkoušky se nevrací, ale v tomto případě zůstává na stejné výši.
   
 7. Pokud uchazeč odstoupí od zkoušky po jejím zahájení, zejména po vylosování otázek, je zkouška považována za neúspěšnou. Opakování zkoušky, včetně jednotlivých částí, je možné nejdříve za jeden rok od termínu neúspěšné zkoušky a úhrada se již zvyšuje.
   
 8. Atestační komise hodnotí výsledky jednotlivých částí zkoušky a po závěrečné poradě vyhlásí celkové hodnocení uchazeče. V protokolu o atestační zkoušce musí být záznam o hodnocení všech částí zkoušky (včetně výsledku testu, obhajoby atestační práce), v celkovém hodnocení „prospěl“ / „neprospěl“ a stručném zhodnocení uchazeče. Do průkazu odbornosti provede záznam o kladném výsledku atestační zkoušky předseda atestační komise nebo jím pověřený člen.
   
 9. Pověřená organizace (lékařská fakulta) zajišťuje vyhotovení diplomů o získání specializované způsobilosti (vzor viz příloha č. 9). Lékařská fakulta přidělí každému diplomu číslo, které bude ve formátu pro Univerzitu Karlovu v Praze: UK-1LF-0001-ZO, UK-2LF-0001-ZO, UK-3LF-0001-ZO, UK-LFP-0001-ZO, UK-LFHK-0001-ZO, pro Univerzitu Palackého v Olomouci: UP-LF-0001-ZO, pro Masarykovu univerzitu: MU-LF-0001-ZO. Diplomy podepisuje předseda oborové atestační komise, zástupce příslušné pověřené organizace a zástupce ministerstva. Pověřená organizace zašle diplomy ministerstvu společně s průvodním dopisem, ve kterém je uveden jmenný seznam uchazečů, pro které pověřená organizace diplomy vyhotovila. Na diplomech je uveden podpis předsedy oborové atestační komise a zástupce pověřené organizace. Diplomy následně podepíše zástupce ministerstva a stvrdí je otiskem úředního razítka ministerstva, které diplomy vydává podle § 5 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. Diplomy jsou předány uchazečům prostřednictvím lékařské fakulty, která je vyhotovila.
   
 10. Pověřená organizace (lékařská fakulta) po ukončení atestační zkoušky a předání diplomů absolventům této zkoušky předá dokumentaci o atestační zkoušce v listinné podobě (přihláška k atestaci, omluvy uchazeče z atestační zkoušky, protokol o průběhu atestační zkoušky a kopie diplomu) Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen IPVZ) se sídlem Ruská 85, 100 05 Praha 10, IČ 00023841 k archivaci. Kopii diplomu zašle též lékařské fakultě, u níž je evidován.

Atestační zkoušky se budou konat na lékařských fakultách.

Termíny a místo konání budou zveřejněny na webových stránkách MZ ČR, 2. LF UK, IPVZ.