Stanovy České pediatricko - chirurgické společnosti

 • § 1 Česká pediatricko chirurgická společnost (dále jen společnost) pracuje v rámci České lékařské společnosti JEP se sídlem v  Praze. U názvu společnosti lze použít zkratku ČPCHS. S ohledem na mezinárodní kontakty ve styku se zahraničím se nazývá Czech Association of Pediatric Surgeons ( se zkratkou CZAPS).
 • § 2 Poslání společnosti2.1 Posláním ČPCHS je rozvoj pediatrické chirurgie na úseku preventivně léčebné péče, vzdělávání a výzkumu v oboru pediatrické chirurgie.
  • 2.2 ČPCHS dbá na adekvátní postgraduální výuku, podporuje další vzdělávání specialistů v oboru dětské chirurgie a jiných příbuzných oborech.
  • 2.3 ČPCHS sleduje úroveň pediatrické chirurgie v České republice. Doporučuje opatření v organizaci pediatricko chirurgické péče v ČR jak na samostatných pracovištích pediatricko chirurgických, schopných zabezpečit personálně, technickým a materiálním vybavením kontinuální pediatricko chirurgickou preventivně léčebnou péči, ale také na pracovištích, kde se dětská chirurgie zatím provozuje v rámci všeobecné chirurgie.
  • 2.4 ČPCHS hájí zájmy dětí s pediatricko-chirurgickými nemocemi
  • 2.5 ČPCHS hájí zájmy pediatrických chirurgů v jejich preventivně léčebné činnosti ve spolupráci s Lékařskou komorou.
  • 2.6 ČPCHS rozvíjí spolupráci se styčnými obory.
  • 2.7 ČPCHS podporuje odborné kontakty se zahraničními pediatrickými chirurgy a jejich společnostmi.
 • § 3 Členství
  • 3.1 Členem ČPCHS se může stát každý lékař z České republiky.
  • 3.2 Za člena ČPCHS může být přijat i zahraniční dětský chirurg. Může být přijat do orgánů společnosti s hlasem poradním, nikoli s právem volit a být volen.
  • 3.4 Čestným členem ČPCHS se může stát domácí i zahraniční dětský chirurg, který významnou měrou přispěl k rozvoji dětské chirurgie nebo přispěl k rozvoji vzájemných vztahů.
  • 3.5 Čestný člen neplatí členské příspěvky a není volen do orgánů společnosti.
  • 3.6 Čestná funkce
   Na základě dřívějšího dlouhodobého výkonu funkce v ČPCHS může být takováto osoba pověřena výkonem čestné funkce v ČPCHS.
 • § 4 Orgány společnosti
  ČPCHS se člení do následujících orgánů:
  - shromáždění členů
  - výbor společnosti
  - revizní komise
 • § 5 Shromáždění členů
  • 5.1 Shromáždění členů je nejvyšším orgánem organizační složky, tvoří jej všichni členové ČPCHS.
  • 5.2 Shromáždění členů je svoláno zpravidla jednou ročně, nejméně jednou za čtyři roky.
  • 5.3 Shromáždění členů musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/3 členů nebo revizní komise a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti..
  • 5.4 Termín a místo konání shromáždění členů musí zveřejnit výbor společnosti nejpozději 15 dnů před jeho konáním.
  • 5.5 Shromáždění členů má zejména tato oprávnění:
   a) schvalovat, měnit a rušit předpisy organizační složky,
   b) schvalovat rozhodnutí výboru o rozdělení, sloučení, příp. o dalším vnitřním členění organizační složky a vytváření jejích nižších organizačních jednotek,
   c) schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní komise a základní směry činnosti organizační složky,
   d) rozhodovat o těch záležitostech organizační složky, které si k rozhodnutí vyhradí.
  • 5.6 V naléhavých případech z rozhodnutí výboru může být shromáždění členů vyzváno k vyjádření stanoviska formou poštovního hlasování. Anketní lístky jsou rozesílány pouze členům s právem volebním.
 • § 6 Výbor ČPCHS
  • 6.1 Výbor ČPCHS je devítičlenný, ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře, pokladníka, případně další funkcionáře.
  • 6.2 Členové výboru jsou zvoleni na základě korespondenční volby v pořadí od nejvyššího počtu získaných hlasů.
  • 6.3 Funkční období členů výboru je čtyřleté, předseda může být zvolen maximálně na dvě po sobě jdoucí čtyřletá období.
  • 6.4 Výbor se schází každé 2 - 3 měsíce, svolává jej předseda ČPCHS. Nebyl –li termín jednání určen na předchozím zasedání je oznámení o termínu zasedání členům výboru zasláno alespoň 4 týdny předem Program jednání je schvalován v úvodu schůze výboru.
  • 6.5 Výbor řídí veškerou činnost společnosti, rozhodnutí přijímá na základě hlasování V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas jeho zástupce.
  • 6.6 Výbor 1x ročně přijímá zprávu pokladníka o finančním stavu ČPCHS.
  • 6.7 Předseda řídí chod společnosti, vyhlašuje pravidla a plán její práce, přináší návrhy na celostátní sjezdy a sleduje činnost ostatních členů výboru. V naléhavých případech, které nesnesou odklad, může předseda činit rozhodnutí, spadající do kompetence výboru, po osobním, telefonickém nebo elektronickém projednání s členy výboru. O těchto rozhodnutích informuje neprodleně ostatní členy výboru. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru ČPCHS.
  • 6.8 Místopředseda úzce spolupracuje se stávajícím předsedou a za jeho nepřítomnosti jej zastupuje při zasedání výboru nebo všeobecného shromáždění.
  • 6.9 Vědecký sekretář vede veškerou agendu společnosti, vypracovává zápisy a zprávy ze zasedání orgánů společnosti, zajišťuje kontakt s jinými, i nelékařskými, organizacemi a jednotlivci, udržuje kontakt mezi ČPCHS a ČLS JEP.
  • 6.10 Pokladník spravuje finanční záležitosti společnosti. Sleduje finanční příjmy z členských příspěvků případně z jiných zdrojů, vede o tom záznamy a jedenkrát ročně předkládá výboru zprávu finančním hospodaření ke schválení. Při čerpání z finančních rezerv ČPCHS se řídí platnými předpisy Stanov ČLS.
 • § 7 Revizní komise
  • 7.1 Revizní komise je kontrolním orgánem organizační složky
  • 7.2 Revizní komise má 3 členy, ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost.
  • 7.3 Revizní komise kontroluje činnost členů a orgánů organizační složky, nejméně 1 x ročně vypracovává revizní zprávu. Má právo dle svého uvážení účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání orgánů organizační složky, pozastavovat rozhodnutí výboru organizační složky, pokud je v rozporu se zákony, s předpisy ČLS JEP nebo příslušné organizační složky a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné.
  • 7.4 Revizní komise je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů organizační složky podle § 5 odst. 3 Stanov.
 • § 8 Vnitřní členění společnosti - odborné sekce
  • 8.1 Odborné sekce ustanovuje a rozpouští podle potřeby výbor ČPCHS., který zároveň jmenuje vedoucí odborných sekcí
  • 8.2 Činnost odborných sekcí je průběžně hodnocena výborem ČPCHS
 • § 9 Jednání orgánů ČPCHS se řídí jednacím řádem ČLS JEP
 • § 10 Odborné sjezdy a konference
  • 10.1 ČPCHS pořádá každý rok výroční domácí sjezd dětské chirurgie, ten může být i s mezinárodní účastí.
 • § 11 Členské příspěvky
  • 11.1 Výši členských příspěvků navrhuje výbor společnosti a  shvaluje shromáždění členů.
 • § 12 Zánik společnosti.
  • 12.1 Zánik společnosti se řídí § 23 Stanov ČLS JEP z roku 2003 a v dalších platných zněních

 

Připravil a zpracoval: Jiří Šnajdauf, Richard Škába, Martin Prchlík
V Praze, 20.4.2005

Další odkazy